Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200828844 nr. 17

28 844
Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

nr. 17
MOTIE VAN HET LID HEIJNEN C.S.

Voorgesteld 3 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de klokkenluidersregelingen zowel in de publieke als in de private sector dringend verbetering behoeven;

overwegende, dat het kabinet heeft aangekondigd, een concreet actieplan op te stellen ter verbetering van de klokkenluidersregelingen voor het Rijk en de politie;

overwegende, dat voor de klokkenluidersregelingen in de private sector behalve werkgevers en werknemers zelf, ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Justitie een bijzondere verantwoordelijkheid dragen;

van mening, dat het wenselijk is om te komen tot één herkenbaar onafhankelijk meldpunt klokkenluiders voor zowel de publieke als de private sector;

verzoekt het kabinet behalve een concreet actieplan voor de publieke sector ook in samenwerking met werkgevers en werknemers een concreet actieplan voor de private sector op te stellen en beide zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen, en de Kamer hierover voor het einde van dit jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Van Raak

De Pater-van der Meer

Griffith

Anker

Van Gent