Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328836-(R1735) nr. 4

28 836 (R 1735)
Aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618), mede in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap

nr. 4
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 mei 2003

Het voorstel van Rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

A

a. In artikel I wordt voor het aldaar gestelde de letter A. geplaatst.

b. Onder vernummering van de onderdelen 1 en 2 in: 2 en 3 wordt daaraan voorafgaand een nieuw onderdeel toegevoegd luidende:

1. De aanhef van het eerste lid komt te luiden: In deze Rijkswet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

B

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B. In artikel 27, tweede lid, komen de woorden «datum van» te vervallen.

Toelichting

1. Deze wijziging uniformeert de terminologie voor de gehele regelgeving inzake het Nederlanderschap, en voorkomt daarmee onduidelijkheid.

2. Deze wijziging verduidelijkt dat de in dit artikel gestelde regeling geldt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de in artikel 27 bedoelde Rijkswet.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

H. P. A. Nawijn