28 807 Vogelpest (Aviaire influenza)

Nr. 248 MOTIE VAN DE LEDEN TJEERD DE GROOT EN VAN CAMPEN

Voorgesteld 17 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onduidelijkheid bestaat bij het waterschap, de gemeenten, provincies, terreinbeherende organisaties en Rijkswaterstaat over wie verantwoordelijkheid heeft in het opruimen en ophalen van wilde vogels en andere dieren met vogelgriepverschijnselen;

overwegende dat het nu nog te vaak voorkomt dat zieke of dode wilde dieren dagen ergens liggen zonder dat zij worden opgehaald;

overwegende dat dit gevaarlijk is voor de volksgezondheid en het dierenleed verlengt;

verzoekt de regering voor het volgende vogelgriepseizoen in oktober 2022 te komen met duidelijke protocollen en communicatie over wie verantwoordelijk is voor de vondst van besmette dieren, bijvoorbeeld door middel van een landelijk draaiboek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tjeerd de Groot

Van Campen

Naar boven