Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828807 nr. 218

28 807 Vogelpest (Aviaire influenza)

Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2018

Ook dit jaar hebben we verschillende uitbraken van hoogpathogene vogelgriep (HPAI) bij gehouden en wilde vogels in de Europese Unie gezien.

De deskundigengroep dierziekten heeft geconcludeerd dat het risico op insleep van vogelgriep d.d. 22 maart 2018 ten opzichte van hun laatste bijeenkomst op 16 februari 2018 voor geheel Nederland ongewijzigd is. Op dit moment trekken in totaliteit meer risicovogels weg dan er aankomen. Omdat de voorjaarstrek van wilde vogels de komende tijd verder gaat, zal het aantal wilde watervogels de komende maand verder afnemen. Daarnaast komen veel watervogelsoorten in deze periode ook minder in grote groepen voor, maar meer in (broed)paren, deze spreiding van vogels verkleint de kans op de overdracht van virus, en ook zal een stijging van de buitentemperatuur de overlevingskans van het virus in het milieu verkleinen (zie verslag op http://www.deskundigengroepdierziekten.nl/ en ook Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl). Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven de komende maand af zal nemen.

Regionaal opheffen afscherm- en ophokplicht

Eieren van vrije-uitloopbedrijven moeten worden afgewaardeerd tot scharreleieren na 16 weken ophokken. Deze 16 weken termijn verloopt op 30 maart aanstaande. Op grond van het advies van de deskundigengroep dierziekten acht ik het landelijk intrekken van de ophok- en afschermplicht nog niet verantwoord. Zoals aangekondigd in mijn Kamerbrief van 5 maart jongstleden heb ik geïnventariseerd of het risicogebaseerd en regionaal opheffen van de ophokplicht verantwoord en mogelijk is. Ik heb samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren en met informatie van het Nationale Referentie Laboratorium een voorstel uitgewerkt. Hiervoor zijn de 20 regio’s uit het beleidsdraaiboek aviaire influenza 2.0 gebruikt (zie bijlage1). De regio’s zijn onderverdeeld in voor vogelgriep hoog-risico en laag-risico regio’s. Per regio is gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het voorkomen van HPAI-uitbraken onder gehouden vogels sinds 2014 en de pluimveedichtheid. Deze kenmerken zeggen iets over het risico op insleep en de verspreiding van vogelgriep. Op basis van deze analyse zijn de regio’s 8, 11, 17, 18, 19 en 20 als laag-risico regio op insleep en verspreiding bestempeld.

De deskundigen oordelen dat door het opheffen van de ophok- en afschermplicht in deze regio’s het risico op insleep en verspreiding van vogelgriep slechts zeer gering tot gering toeneemt en geven aan dat de situatie in dit deel van Nederland vergelijkbaar is met april 2017, toen de landelijke ophokplicht werd ingetrokken. Als de epidemiologische vogelgriepsituatie in Nederland niet negatief wijzigt, zal ik de ophok- en afschermplicht in deze regio’s op 30 maart 2018 intrekken.

In de overige regio’s blijven de ophok- en afschermplicht van kracht. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.

Bezoekersregeling

Een andere maatregel die ik zal aanpassen is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven. Op dit moment is bezoek aan een vogelverblijfplaats op een commercieel pluimveebedrijf alleen toegestaan mits dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen én een streng hygiëneprotocol wordt nageleefd. Ik zal de eerste eis laten vervallen. Met deze wijziging gaat op commerciële pluimveebedrijven één regiem gelden voor bezoekers en personeel.

De overige landelijke maatregelen zal ik continueren.

Intrekken beschermings-en toezichtsgebied Oldekerk

Per 30 maart zal ik ook het beschermings- en toezichtsgebied rondom het getroffen bedrijf in Oldekerk intrekken. Dit vindt plaats 30 dagen nadat de reiniging en ontsmetting van dit bedrijf heeft plaatsgevonden, overeenkomstig Europese regelgeving.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.