Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328745 nr. A

28 745
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard (technische herziening WEB)

A
NADER RAPPORT

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 20 december 2002, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 17 juni 2002, nr. 02.002774, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 15 augustus 2002, nr. WO5.02.0249/III, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigen. De redactionele kanttekeningen zijn overgenomen.

Aangezien de Wet op het onderwijstoezicht inmiddels in werking is getreden, is van de gelegenheid gebruik gemaakt het wetsvoorstel aan te passen aan die wet. Daarnaast is de naam van de landelijke organen onlangs gewijzigd in die van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Deze wijziging is eveneens opgenomen in het wetsvoorstel.

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. D. S. M. Nijs