28 741 Jeugdcriminaliteit

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2018

Conform de toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding van 22 februari 20181 en het Algemeen Overleg Justitiële Jeugd van 14 juni 20172 bied ik u hierbij het onderzoek aan inzake interventies voor jeugdige daders van cybercrime dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam3. Tevens bied ik aan het wetenschappelijke artikel Lessons learned from the SCREEN project over leer- en aandachtspunten met betrekking tot de praktische implementatie van onderzoek naar neurowetenschappelijke toepassingen en metingen in een justitiële jeugdinrichting (JJI)4.

Het wetenschappelijk artikel werd aangekondigd in de WODC-publicatie Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen, dat was geagendeerd voor het Algemeen Overleg Justitiële Jeugd van 14 juni 2017. Het schrijven van dit artikel heeft meer tijd in beslag genomen dan eerder gedacht en heb ik zeer recentelijk van de onderzoekers ontvangen. Het artikel is in het Engels geschreven en voorzien van een Nederlandse samenvatting.

De uitkomsten van het onderzoek naar interventies voor jeugdige daders van cybercrime en van het artikel Lessons Learned from the SCREEN project neem ik mee in de brede brief over jeugdstrafrecht, die ik heb aangekondigd in het Algemeen Overleg Justitiële Jeugd van 5 april jl. en die de Kamer in het najaar zal ontvangen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstukken 28 741 en 28 684, nr. 43

X Noot
2

Kamerstukken 28 741 en 24 587, nr. 34

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven