28 731
Voordracht ter vervulling van de vacature van de voorzitter van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

nr. 1
BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2002

In verband met het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van de vacature van een voorzitter van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten als bedoeld in artikel 65 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, kan de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het volgende meedelen.

De commissie heeft op 5 september 2002 een gesprek gevoerd met de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de Nationale ombudsman ter toelichting van de gezamenlijke door deze commissie van drie opgemaakte aanbevelingslijst.

Op 5 december 2002 heeft de commissie nogmaals een gesprek gevoerd met de vice-president van de Raad van State om nadere informatie te verkrijgen en van gedachten te wisselen.

De commissie stelt u nu de volgende voordracht voor.

1. Dr. B. R. Bot

2. Mr. J. J. R. Bakker

3. Dr. mr. A. J. E. Havermans

De voorzitter van de commissie,

Van de Camp

De griffier van de commissie,

De Gier

Naar boven