Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328721 nr. 4

28 721
Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (zelfwerkzaamheid aan de buitenzijde van gehuurde woonruimte en onderhuur van een gedeelte van de verhuurde woonruimte)

nr. 4
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2002

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op 6 december is door de Koningin het voorstel tot wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 BW bij uw kamer ingediend. Het betreft hier de bijstelling van twee artikelen van het nieuwe huurrecht zoals dat is voorgesteld in de wetsvoorstellen 26 089, 26 090 en 26 932 en op 19 november jl. door de Eerste Kamer is aanvaard. Bij de behandeling in de Eerste Kamer is gebleken dat dit omvangrijke stuk wetgeving op twee ondergeschikte punten nog bijstelling behoeft, waaraan het onderhavige wetsvoorstel gevolg geeft.

Aan uw Kamer is indertijd toegezegd dat ernaar zal worden gestreefd dat het nieuwe huurrecht eind 2002 in werking zal treden en tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is 1 januari 2003 als invoeringsdatum genoemd. Omdat de praktijk zich reeds op invoering per 1 januari 2003 heeft ingesteld, is het noodzakelijk dat deze bijstellingen zo spoedig mogelijk wet worden, zodat het nieuwe huurrecht zo spoedig mogelijk in werking kan treden.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner