28 719
Reïntegratiebeleid

nr. 60
BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2008

Bijgaand bied ik u het Plan van Aanpak Re-integratie aan.1

Dit plan van aanpak is een vervolg op de op 29 januari van dit jaar aan de Tweede Kamer gezonden Beleidsdoorlichting re-integratie en het kabinetsstandpunt hierop.2 Uw Kamer heeft om een dergelijk plan gevraagd in de motie van Hijum c.s.3 naar aanleiding van de bespreking van de Beleidsdoorlichting re-integratie. Dit Plan van Aanpak vormt een nadere uitwerking van de brief van 10 juli jl. waarin wij de Tweede Kamer al op hoofdlijnen hebben geïnformeerd.4

Ondersteuning bij re-integratie is onmisbaar om meer mensen sneller aan het werk te krijgen. Dit is belangrijk voor de mensen zelf en voor de samenleving. Dagelijks spannen vele professionals zich in om werkzoekenden, soms in kleine stapjes, naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Re-integratie is echter geen gemakkelijke opgave. De groep werkzoekenden kenmerkt zich door een grote diversiteit en werkgevers zijn vaak huiverig om hen in dienst te nemen.

Wij streven in aansluiting bij de motie naar een verbetering van de re-integratieresultaten, waarbij selectiviteit, vraaggerichtheid en transparantie centraal staan. Wij introduceren daartoe een aantal nieuwe instrumenten en mogelijkheden, waardoor de ondersteuning beter kan worden afgestemd op de werkzoekende en de werkgever. Daarnaast hebben wij met gemeenten en UWV afspraken gemaakt over verbeteringen in de uitvoering.

Gemeenten en UWV hebben de afgelopen periode geïnvesteerd in een goede diagnosestelling. Wij vinden het noodzakelijk dat uitvoerders blijven investeren in de verdere doorontwikkeling van de diagnosestelling, zodat re-integratie selectiever wordt ingezet en middelen doelmatiger worden besteed. In de begroting 2009 is circa € 1,9 miljard voor re-integratie gereserveerd, waarvan circa € 1,5 miljard flexibel re-integratiebudget voor gemeenten en circa € 400 miljoen re-integratiemiddelen voor UWV. De afgelopen jaren zijn de budgetten overigens met circa € 1 miljard beperkt en in de begroting is een verdere afname voorzien tot € 1,7 miljard in 2013.

Daarnaast is het belangrijk dat uitvoerders transparant zijn. UWV is hierin al een eind op weg. Van gemeenten vragen we nu ook meer transparantie. Uitvoerders moeten daarnaast van elkaar leren. Dit wordt bevorderd door de implementatie van Locaties voor Werk en Inkomen, geïntegreerde dienstverlening en duidelijker te zijn over wat wel en wat niet helpt in de re-integratie. Tevens zullen gemeenten en UWV meer inzicht geven in de resultaten van hun re-integratie-inspanningen. De Inspectie Werk en Inkomen is daarbij een van de schakels in de kwaliteitsborging.

Wij benadrukken dat uitvoerders hun verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen om de uitvoering te verbeteren; zowel binnen hun eigen organisaties als in de samenwerking met hun ketenpartners.

Het Plan van Aanpak heeft zijn weerslag gehad in de SZW-begroting 2009. Daarbij hebben wij tevens voorzien in een verbetering van de informatievoorziening. Het plan bevat de gemaakte afspraken en acties om de ambities op het gebied van re-integratie de komende jaren te realiseren. De aanpak richt zich op de opgaven op het terrein van re-integratie voor de komende jaren, die kunnen worden samengevat in vier kernwoorden: resultaat, selectiviteit, vraaggerichtheid en transparantie.

Bijgevoegd bij dit plan van aanpak treft u tevens het rapport Re-integratie van allochtone bijstandscliënten. De gemeentelijke aanpak door de etnische bril bekeken.1 Dit rapport vloeit voort uit een toezegging gedaan in de Kabinetsreactie op het SER-advies over allochtone jongeren Niet de afkomst maar de toekomst (TK 2006–2007, 29 544 en 27 223, nr. 99). De bevindingen sluiten aan bij de in het Plan van Aanpak beschreven afspraken en ambities.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 28 719, nr. 43.

XNoot
3

Zie Bijlage I voor de tekst van de hierbij aangenomen moties waarop dit Plan van Aanpak betrekking heeft.

XNoot
4

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 28 719, nr. 59.

XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven