28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 517 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 maart 2018

Hierbij bied ik u de publicatie «Veiligheidsmonitor 2017» (hierna: VM) aan1.

Veiligheidsmonitor 2017

De VM is sinds 2017 een tweejaarlijkse grootschalige enquête, uitgevoerd in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin worden onder meer de ervaren leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en cybercrime en het oordeel van de burger over het optreden van de politie onderzocht. In 2017 hebben bijna 150 duizend personen van 15 jaar en ouder de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Het is mogelijk de landelijke uitkomsten geografisch uit te splitsen naar de vijftig grootste (70.000+) gemeenten, de 10 regionale eenheden, 43 districten en 167 basisteams van politie.

Beeld over 2017

De ontwikkelingen in het jaar 2017 ten opzichte van 2016 laten volgens de

15,2 procent van de Nederlanders is in 2017 het slachtoffer geworden van een of meerdere vormen van criminaliteit; dit is een daling ten opzichte van 2016 (17,6 procent). Het slachtofferschap van vermogensdelicten is gedaald ten opzichte van 2016 (11,5 procent in 2016 en 10 procent in 2017). Ook slachtofferschap van vandalismedelicten is gedaald ten opzichte van 2016 (6,3 procent in 2016 en 5,5 procent in 2017). Slachtofferschap van geweldsdelicten is gelijk gebleven (2,1 procent), evenals slachtofferschap van cybercrime2 (11 procent).

34 procent van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig in het algemeen, terwijl ruim 16 procent zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt. Voor beide percentages geldt dat deze gelijk zijn gebleven ten opzichte van 2016.

De door burgers ervaren ernstige sociale overlast3 is gelijk gebleven met 11,5 procent. De tevredenheid over het laatste politiecontact is afgelopen jaar gelijk gebleven (61,4 procent).

Beeld over de periode 2012–2017

Over de periode 2012–2017 zijn de volgende ontwikkelingen te zien:

  • Het ervaren slachtofferschap van criminaliteit is gedaald van 19,8 procent in 2012 naar 15,2 procent in 2017. Dat is een daling van 23 procent.

  • Het percentage burgers dat ernstige sociale overlast ervaart is gedaald van 12,9 procent in 2012 naar 11,5 procent in 2017. Dit is een daling van 11 procent.

  • Het aandeel van de bevolking dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt is gedaald van 36,6 procent in 2012 naar 34,1 procent in 2017. Dat is een daling van 7 procent.

  • Het aantal mensen dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt is eveneens gedaald, van 18 procent in 2012 naar 16,4 procent in 2017. Een daling van 9 procent.

  • Het aandeel burgers dat (zeer) tevreden is over de politie bij hun laatste politie contact is gestegen van 58.6 procent van de bevolking in 2012 naar 61,4 procent in 2017. Dit is een stijging van 5 procent.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Vormen van cybercrime: identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten.

X Noot
3

Ernstige last van: dronken mensen op straat, drugsgebruik of -handel, overlast door buurtbewoners, lastig gevallen worden door mensen op straat, rondhangende jongeren.

Naar boven