Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528684 nr. 439

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 439 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2015

Hierbij bied ik u het evaluatierapport «Professionalisering milieuboa's; evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2» aan, dat het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het WODC heeft opgesteld1.

Aanleiding voor het onderzoek

In 2010 is een professionaliseringstraject voor de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in Domein II Milieu, welzijn en infrastructuur in gang gezet met als doel de milieuboa’s beter toe te rusten op de uitvoering van hun taken. Na het behalen van de gebruikelijke basisbekwaamheidseisen start de milieuboa met het aanvullende opleidingsprogramma dat voor deze boa’s op initiatief van het Openbaar Ministerie en een aantal werkgevers van boa’s in Domein II is ontwikkeld. In Domein II waren eind 2014 in totaal 2.942 boa’s werkzaam.

In aanloop naar een dertigledendebat op 30 januari 2014 (Handelingen II 2013/14, nr.48, item 9) hebben particuliere werkgevers van boa’s in Domein II aan uw Kamer een positioning paper aangeboden over handhaving in de natuur en de bijdrage hieraan van hun (groene) boa’s. Onderwerp van debat zijn de signalen van deze werkgevers van de (groene) boa’s geweest dat de (bij)scholingsvereisten onvoldoende aansluiten bij de praktijk en hogere eisen worden gesteld dan noodzakelijk is. Tijdens dit debat is aangegeven dat de gehele stand van zaken van de professionalisering in Domein II zal worden geëvalueerd, waaronder de werking en de resultaten van de opleidings- en examineringssystematiek. Afgesproken is dat deze particuliere werkgevers betrokken zullen worden bij de uitvoering van de evaluatie.

In navolging van het debat is er overleg geweest met de particuliere werkgevers van groene boa's op 2 juni 2014. Tijdens dit overleg is onder andere opnieuw gesproken over de opleiding van de boa’s. Toegezegd is dat de betrokkenheid van de werkgevers sterker zal worden verankerd door een vertegenwoordiging van de werkgevers te laten deelnemen aan de in te stellen examencommissie voor opleiding en examinering in Domein II.

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor het onderzoek naar het functioneren en de resultaten van het opleidingsprogramma voor milieuboa’s in Domein II.

Reactie op het rapport

Met waardering heb ik kennis genomen van het rapport van het Verwey Jonkerinstituut. Ik ben verheugd dat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat de beoogde professionalisering van de milieuboa in gang is gezet. Milieuboa’s zijn daardoor beter in staat hun bevoegdheden actiever en zelfbewuster uit te oefenen. Tegelijkertijd is met het onderzoek vast komen te staan dat dit professionaliseringstraject nog niet is voltooid. Naast de uitwerking van het opleidingsprogramma kan het toezicht op en de kwaliteit van de examinering verder worden verbeterd. De daarvoor benodigde acties zullen in goede afstemming met het Openbaar Ministerie als toezichthouder op de milieuboa’s plaatsvinden.

Er zal een examencommissie worden ingericht. Deze examencommissie zal worden belast met het realiseren en in stand houden van een effectieve examinering, teneinde zorg te dragen voor een objectieve, kwalitatief goede en doelmatige wijze van examineren. Daarvoor kan zij aansluiting zoeken bij de systematiek die in dit kader is ontwikkeld in de Domeinen I en III. Nadat de examencommissie de examenrichtlijnen heeft ontwikkeld kan het opleidingsprogramma daarop worden afgestemd door de opleidingsinstituten. Deze exameneisen zullen er bovendien voor zorgen dat de programmaonderdelen en daarmee de theorie en praktijk meer op elkaar aansluiten. Door deze ontwikkelingen worden de signalen over het opleidingsprogramma van de werkgevers van groene boa’s opgepakt. Een vertegenwoordiging van deze (groene) werkgevers wordt uitgenodigd om aan deze commissie deel te nemen.

Naast de ontwikkeling van examenrichtlijnen zal de examencommissie een toezichthoudende taak op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de examinering vervullen. In overleg met de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) zal bezien worden hoe een scheiding in onderwijs en examinering kan worden aangebracht.

Met de inrichting van de examencommissie zullen de taken van de bestaande opleidingscommissie voor het overgrote deel worden overgenomen. De opleidingscommissie heeft met het ontwikkelde opleidingsprogramma een mooie stap gezet naar een verdere professionalisering van de milieuboa. Daarvoor verdient deze commissie veel dank.

In overleg met het Openbaar Ministerie wil ik het mogelijk maken dat naast de huidige opleidingsinstituten ook andere opleidingsinstituten zich kunnen kwalificeren om het opleidingsprogramma te verzorgen. Bij het vrijgeven van de markt zal worden gewaarborgd dat dit leidt tot een kwalitatief betere opleiding, de opleiding betaalbaar blijft en dit voor de milieuboa’s tot verdere professionalisering leidt.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl