Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201028684 nr. 285

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2010

Hierbij bied ik u, zoals toegezegd in Algemeen Overleg van 14 januari 20101, de handreiking «Aanpak problematische jeugdgroepen – handreiking voor gemeenten» aan2 en informeer ik u ook over een aantal andere initiatieven om lokale projecten op het gebied van veiligheid bekend te maken onder gemeenten.

Bij brief van 10 februari 20103 heb ik aan uw Kamer het eerste landelijke beeld van de problematische jeugdgroepen in Nederland gepresenteerd en de rapportage «Problematische jeugdgroepen in Nederland: omvang en aard» aangeboden. Het jaar 2010 wordt gebruikt om met behulp hiervan de stap te zetten van een verbeterd registratie(informatie)proces naar een verbeterde gemeentelijke aanpak van jeugdgroepen.

Aan gemeenten is gevraagd hoe het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hen kan ondersteunen bij hun aanpak. Ze hebben aangegeven behoefte te hebben aan een praktische handreiking, gericht op de regierol van gemeenten bij de aanpak van jeugdgroepen en aan meer informatie over best werkende maatregelen. In samenwerking met diverse ketenpartners is hiertoe bijgaande handreiking «Aanpak problematische jeugdgroepen – handreiking voor gemeenten» ontwikkeld. Deze handreiking is ter toetsing op bruikbaarheid vooraf voorgelegd aan een aantal gemeenten.

Naast het kunnen beschikken over een praktische handreiking, is het belangrijk dat gemeenten bij de aanpak van veiligheidsproblematiek gebruik kunnen maken van elkaars kennis en van elkaar kunnen leren. In dit kader is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Ministeries van Justitie en Wonen, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de website «Wegwijzer Jeugd en Veiligheid» opgezet 4. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging gedaan in het Algemeen Overleg van 14 januari 2010 om best werkende maatregelen ten aanzien van de aanpak van problematische jeugdgroepen te inventariseren. Deze website, die 25 februari jl. is gelanceerd, biedt gemeenten informatie over aanpakken op het gebied van problematische jeugdgroepen (hinderlijk, overlastgevend en crimineel), alcohol, drugs, uitgaansgeweld, 12-minners, radicalisering, vandalisme en veiligheid op school. Op de website staat een overzichtelijk stappenplan dat gemeenten helpt om de lokale aanpak (verder) vorm en inhoud te geven. Daarnaast bevat de website landelijk beleid, onderzoeken, wetgeving en vele voorbeelden uit de lokale praktijk. De communicatieactiviteiten om de website (nog) meer bekendheid te geven starten 1 oktober 2010. De vulling en het actueel houden van de wegwijzer Jeugd en Veiligheid is een voortdurend proces. Dit gebeurt vanuit het Rijk, maar tevens bestaat de mogelijkheid dat gemeenten zelf best practices of andere relevante documenten toevoegen. Het CCV beoordeelt daarbij het aangeleverde materiaal.

In het derde en vierde kwartaal 2010 worden de in de Wegwijzer opgenomen best practices op het terrein van de aanpak van problematische jeugdgroepen onderscheiden in practice based en evidence based maatregelen. Op deze wijze worden de diverse maatregelen voorzien van een soort «keurmerk».

Op basis van het gebruik van de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid – in de eerste maanden zijn ruim 13 000 unieke bezoekers geteld – kan de wegwijzer als succesvol worden bestempeld. Het thema jeugdgroepen is de meest populaire rubriek. Hierin is onder meer ook opgenomen het voorbeeld van het politiekorps Utrecht om overlastgevende jongeren bij de politie stage te laten lopen. Naar aanleiding van het Algemeen Overleg over het Actieplan overlast en verloedering5 en ter afdoening van de daar in gedane toezegging, is dit project al bij de overige politiekorpsen onder de aandacht gebracht.

De Wegwijzer is een van de uitwerkingen van het inventariseren van lokale projecten op het terrein van veiligheid. Hiermee is voldaan aan de toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg over het «Project Veiligheid Begint Bij Voorkomen» op 31 januari 2008. Een andere uitwerking van de toezegging is het al eerder door het CCV uitgebrachte «Overzicht interventies wijkveiligheid». Dit bevat een overzicht van 40 verschillende interventies op het gebied van wijkveiligheid die nationaal en internationaal voorhanden zijn. Hierbij is gezocht naar vernieuwende, effectieve initiatieven die de veiligheid in de wijk aanpakken. In januari 2010 is een tweede, uitgebreide en geactualiseerde publicatie verschenen met 80 voorbeelden.

Daarnaast hebben de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en ik in maart 2010 een brochure uitgebracht, waarin de maatregelen zijn opgenomen die de 40 gemeenten van het «Manifest bestrijding overlast en verloedering» treffen om een extra impuls te geven aan het terugdringen van overlast en verloedering. Deze brochure is verspreid onder de desbetreffende gemeenten en geplaatst op de website van het CCV.

Tot slot merk ik op dat partijen op lokaal niveau met de handreiking ««Aanpak problematische jeugdgroepen – handreiking voor gemeent en de andere genoemde initiatieven in staat worden gesteld de overlast op lokaal niveau aan te pakken. Ik hoop dat zij hiervan een nuttig gebruik maken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Tweede Kamer 2009–2010, 28 684, nr. 239.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

XNoot
3

Tweede Kamer 2009–2010, 28 684, nr. 264.

XNoot
4

www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

XNoot
5

Algemeen Overleg 20 mei 2008 (28 684, nr. 160).