28 684
Naar een veiliger samenleving

nr. 267
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2010

Bijgaand ontvangt u, conform de toezeggingen in het programma Veilige Publieke Taak van 18 oktober 20071 en het Algemeen Overleg Veilige Publieke Taak van 28 januari 2010, de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) voor politie en openbaar ministerie over de aanpak van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak.2

Deze landelijke afspraken zijn in nauwe samenwerking met politie en openbaar ministerie tot stand gekomen.

De Eenduidige Landelijke Afspraken zullen op 1 april 2010 in werking treden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

TK, vergaderjaar 2007–2008, 28 684, nr. 117.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven