Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200928684 nr. 212

28 684
Naar een veiliger samenleving

nr. 212
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2009

Hierbij bied ik u de notitie «Burgemeester en Veiligheid» aan.1 De notitie vloeit voort uit het Bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van juni 2007. De notitie is toegezegd in mijn brief van 8 december 2008 (TK 2008–2009, 28 684, nr. 168) alsook bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (31 467) op 18 maart jl.

De notitie beschrijft de maatschappelijke en bestuurlijke context waarbinnen de burgemeester invulling moet geven aan zijn veiligheidsportefeuille. De notitie bevat geen voorstellen voor extra bevoegdheden. Wel wordt inzicht geboden in lopende wetsvoorstellen die raken aan de rol van de burgemeester in het lokale-veiligheidsdomein. De notitie gaat niet over de bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden van andere partijen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hebben aangegeven zich met de inhoud van de notitie te kunnen verenigen. Zij ervaren het als waardevol dat de notitie ingaat op de bestuurlijke kwaliteiten die een burgemeester nodig heeft, de informatiepositie, zijn relatie met de gemeenteraad en zijn set aan bevoegdheden op het brede terrein van openbare orde en veiligheid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.