28 676 NAVO

Nr. 241 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 maart 2016

Hierbij bied ik u de overview van de NATO Defence Planning Capability Review (DPCR) over Nederland aan1. Dit document is op 17 maart jl. verschenen.

In de DPCR heeft de Navo een analyse gemaakt van de staat van de Nederlandse krijgsmacht, inclusief de hoogte van de Nederlandse defensie-uitgaven. Op basis van deze analyse wordt bepaald of Nederland voldoende bijdraagt aan de taken en de missies van de Navo. Daarbij wordt tevens bekeken of Nederland naar draagkracht militaire capaciteiten beschikbaar heeft en houdt voor het bondgenootschap.

De Navo concludeert dat Nederland zich onvoldoende inzet om de krijgsmacht aan de veranderde veiligheidsomgeving aan te passen. Hoewel Nederland de trend van dalende defensie-uitgaven een halt heeft toegeroepen, is de Navo bezorgd over de Nederlandse defensiebegroting. Een hogere en meer voorspelbare begroting is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Nederlandse krijgsmacht daadwerkelijk kan voldoen aan de hogere eisen die de Navo stelt op het gebied van inzetbaarheid, gereedheid en robuustheid. Nederland geeft thans 1,14 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uit aan Defensie. Dit is fors minder dan de Navo-norm van 2 procent van het BBP of het Europees Navo-gemiddelde van 1,43 procent. Het gevolg hiervan is dat andere bondgenoten een onevenredig groot aandeel van de benodigde capaciteiten moeten leveren.

De gereedheid en inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht moeten worden verbeterd. Ook moet Nederland beschikken over eenheden die zich in het hogere deel van het geweldsspectrum kunnen handhaven. Volgens de Navo zijn extra investeringen in personeel, materieel, training en (munitie- en reservedelen)voorraden nodig. Voorts is een versterking van de ondersteunende eenheden (combat support en combat service support) noodzakelijk.

Omdat de Navo-Ministers van Defensie de reviews pas tijdens hun bijeenkomst op 14 en 15 juni a.s. officieel in ontvangst nemen, is de overview formeel nog een concept. Aanpassingen zijn echter niet voorzien.

Zoals bekend pleit Nederland in de Navo, waar mogelijk, voor het vergroten van de transparantie. Uw Kamer heeft meermaals gemeld hier eveneens waarde aan te hechten. Mede dankzij de Nederlandse inspanningen is de overview van de DPCR voor het eerst niet langer gerubriceerd en kan dit document met uw Kamer worden gedeeld.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven