Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328665 nr. 10

28 665
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID CRONE

Ontvangen 9 december 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 72m een lid toegevoegd, luidende:

3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de producent daartoe ontheffing heeft gekregen van Onze Minister. Onze Minister kan de ontheffing verlenen indien de producent aantoont dat de productie-installatie ingrijpend is gerenoveerd of uitgebreid na het ingaan van een subsidie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de wijze waarop en de criteria op grond waarvan de producent bovengenoemde omstandigheden kan aantonen.

Toelichting

Artikel 72m, tweede lid, sluit uit dat een installatie die reeds MEP-subsidie heeft ontvangen een volgende keer MEP-subsidie kan verkrijgen. Bij substantiële herinvestering in of uitbreiding van een installatie kan dit echter wel wenselijk en gerechtvaardigd zijn.

Ik geeft twee voorbeelden:

WINDENERGIE

Als een particulier windexploitant bijvoorbeeld zijn turbine na 10 jaar met een nieuwe «kop» wil uitrusten – wat een zinnige herinvestering voor een verouderd en mogelijk versleten mechaniek kan zijn – komt hij niet in aanmerking voor een tweede termijn MEP. Hij wordt gedwongen de hele turbine te slopen tot en met fundament en elektrische aansluiting, en een gehele nieuwe turbine plaatsen, terwijl dit in voorkomende gevallen kapitaalvernietiging is.

BIOMASSA

Wanneer bijvoorbeeld een bestaande meer dan 10 jaar oude kolencentrale (de installatie) begonnen is met meestoken van biomassa in het jaar 2000, MEP aanvraagt en toegewezen krijgt (via ministeriële ontheffing artikel 72s), is het volgens de huidige wettekst niet meer mogelijk opnieuw MEP aan te vragen voor:

(1) een substantiële nieuwe investering in meestookcapaciteit in bijvoorbeeld 2004 waardoor een veel hogere productie mogelijk is (want het is dezelfde installatie);

(2) een nieuw te bouwen bijstookinstallatie aangesloten op dezelfde centrale. Op grond van artikel 72m, tweede lid, wordt ook deze installatie gelijk gesteld aan de eerste installatie (de centrale) want er wordt expliciet aangegeven dat wanneer er sprake is van dezelfde aansluiting er sprake is van dezelfde installatie (en dit is ook het geval bij bijstook);

(3) een vervangingsinvestering na de 10-jaar periode om meestook voor een volgende 10-jaar periode mogelijk te maken. Dit betekent dat meestook per 2010 gedwongen moet stoppen (brandstofkosten te hoog om door te gaan) of men moet een nieuwe kolencentrale bouwen ...

Alle vier de situaties zijn reële praktijkgevallen die wenselijk en gerechtvaardigd zijn en belangrijk voor de realisatie van de Nederlandse doelstellingen en het voortzetten daarvan na 2010. Zij worden echter expliciet uitgesloten van de MEP-regeling. Dit kan niet de bedoeling van de minister zijn.

Dit amendement op artikel 72m stelt voor om via ministeriële ontheffing (vergelijkbaar met 72s, tweede lid) ook bij dit soort substantiële herinvesteringen MEP-subsidie mogelijk te maken.

Crone