Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728663 nr. 67

28 663 Milieubeleid

Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2017

In mijn brief van 31 oktober 20161 heb ik er op gewezen dat blootstelling aan combinaties van verschillende chemische stoffen in het kader van REACH2 buiten beschouwing wordt gelaten, terwijl hier mogelijk wel risico’s voor mens of milieu uit voort kunnen vloeien. Ik heb aangegeven dat ik daarvoor aandacht zal vragen tijdens de evaluatie van REACH, die later dit jaar zal plaatsvinden.

Zoals in genoemde brief werd aangekondigd, heb ik het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd onderzoek te doen naar combinatie-effecten op het milieu. Het RIVM heeft dit onderzoek inmiddels afgerond. Het rapport is online beschikbaar.3

In het rapport is een optie uitgewerkt om rekening te houden met combinatie-effecten in de milieurisicobeoordeling van stoffen (met name in water) onder de REACH-regelgeving. In het rapport wordt voorgesteld een zogenoemde Mixture Assessment Factor (MAF) toe te passen. Deze factor neemt in beschouwing dat op willekeurig welk water in Nederland het overgrote deel van de toxische druk wordt veroorzaakt door een maximum van vijf tot tien stoffen. Dit lijkt een uitgangpunt te bieden voor de ontwikkeling van een methode om met combinatie-effecten om te gaan.

Ik zal dit rapport onder de aandacht brengen van de Europese Commissie, zodat deze de inzichten kan gebruiken bij de verdere beleidsontwikkeling voor het milieu onder REACH.

Het rapport van het RIVM richt zich op milieuaspecten. Voor het adresseren van combinatie-effecten in de mens via producten en op de werkplek zullen in 2017 in internationaal verband nadere stappen gezet worden waar ook het RIVM nauw bij betrokken is.

Daarnaast wordt in Europees verband met EFSA gewerkt aan methodologieontwikkeling voor de berekening van de blootstelling aan combinaties van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in levensmiddelen en de risicobeoordeling daarvan.4

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Kamerstuk 28 663, nr. 66.

X Noot
2

Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).