Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628642 nr. 85

28 642 Sociale veiligheid openbaar vervoer

Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2016

Sociale veiligheid moet met alle spelers in het openbaar vervoer worden aangepakt. Samen met decentrale overheden, vervoerders en vakbonden werken we aan een integrale veiligheidsaanpak voor het openbaar vervoer. Dit in samenhang met het al afgesproken maatregelenpakket uit maart 2015 tussen Rijk, NS, ProRail en vakbonden.

Bij brief van 11 november 2015 is aangegeven dat dit maatregelenpakket sociale zal worden geëvalueerd1. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is deze evaluatie uitgevoerd. Hierbij wordt u het rapport Sociale veiligheid op het spoor, Quickscan maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations aangeboden2.

Op 15 juni a.s. wordt dit rapport besproken met NS, ProRail en de vakbonden. Hier zal worden ingegaan op de resultaten en effecten van de maatregelen. Ook zullen we hierbij de incidentcijfers bespreken met partijen, aan de hand van hetgeen hierover in het rapport wordt gemeld.

Na 15 juni ontvangt u van ons een brief waarin we u informeren over de voortgang die is geboekt in brede zin bij de aanpak van sociale veiligheid in het openbaar vervoer. In deze brief wordt ook de beleidsreactie op het onderzoeksrapport Sociale veiligheid op het spoor meegenomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Kamerstuk 28 642, nr. 65.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl