28 642 Sociale veiligheid openbaar vervoer

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2012

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief die ik mede namens de minister van Binnenlandse zaken heb verzonden aan CNV Vakmensen, als reactie op hun verzoek om een overbruggingsbijdrage voor de pilot «Verbeterd Toezicht» openbaar vervoer.1

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven