28 638 Mensenhandel

Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2013

Hierbij doe ik u het recent gepubliceerde rapport «Mensenhandel in en uit beeld. Cijfers vervolging en berechting 2008–2012» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel toekomen1. Ik acht dit rapport van groot belang voor het zicht op de aard en de omvang van mensenhandel. Zicht op mensenhandel is essentieel voor een effectieve aanpak van dit delict. Hieronder zal ik een korte toelichting geven op de inhoud van het rapport.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel schetst in het rapport onder andere het beeld dat de ingezette stijging van het aantal bij het Openbaar Ministerie ingeschreven mensenhandelzaken zich doorzet. Ook het aantal afgedane mensenhandelzaken en het aantal veroordelingen voor mensenhandel door de rechter neemt toe.

Dit beeld blijkt uit de cijfers in het rapport. Er is sprake van een recordaantal ingeschreven mensenhandelzaken bij het OM in 2012 (311 zaken). Tevens is door het OM in 2012 het grootste aantal mensenhandelzaken afgehandeld sinds het jaar 2000 (338). Daarnaast heeft de rechter in eerste aanleg in 2012 de meeste mensenhandelzaken afgedaan (153), welk aantal overigens maar weinig verschilt van het jaar 2004 (151). Het aantal veroordelingen voor mensenhandel (dat in de periode 2004–2009 met 25% was gedaald) is in 2010 en wederom in 2012 flink toegenomen. 71% van de 153 door de rechter in eerste aanleg afgedane mensenhandelzaken eindigde in 2012 in een veroordeling. Daarbij ging het om 109 veroordelingen voor mensenhandel.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel geeft aan dat de prioriteit die mensenhandel de afgelopen jaren bij verschillende instanties heeft gekregen van invloed is geweest op het groeiend aantal geregistreerde zaken. Er komt steeds meer zicht op mensenhandel, aldus de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Ook verwacht zij een positief effect van onder andere de specialisatie van rechters in mensenhandelzaken.

Naar mijn mening laten deze positieve cijfers het werk zien dat door velen in het kader van de integrale aanpak van mensenhandel, onder meer onder de vlag van de Task Force Aanpak Mensenhandel, wordt verricht. Door de inspanningen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zelf, politie, OM, gemeenten, KMar, Inspectie SZW, Kamers van Koophandel, RIEC’s en anderen komen steeds meer slachtoffers van dit mensonterende misdrijf in beeld en worden daders aangepakt.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven