28 638 Mensenhandel

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Tijdens het Verslag Algemeen Overleg over mensenhandel en prostitutie op 29 november 2011 (Handelingen II, vergaderjaar 2011/12, nr. 29, behandeling van het verslag algemeen overleg inzake prostitutie en mensenhandel heb ik toegezegd u te zullen berichten over de termijn waarbinnen het onderzoek naar de bedenktijd in het kader van de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel wordt afgerond.

In een brief van 15 november 20111 van de Minister voor Immigratie en Asiel werd aangekondigd dat dit onderzoek medio 2012 zou zijn afgerond. Op uw verzoek heb ik met mijn ambtgenoot afgesproken dat het onderzoek eerder zal worden afgerond. Het zal nu vóór mei 2012 zijn afgerond.

U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Kamerstuknummer 28 638, nr. 57, vergaderjaar 2011–2012.

Naar boven