28 638 Mensenhandel

Nr. 238 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S.

Voorgesteld 21 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorliggende actieplan Samen tegen Mensenhandel een aantal belangrijke thema's niet of onvoldoende adresseert zoals onder andere de klantaanpak, de bescherming van minderjarigen, criminele uitbuiting, opvang van slachtoffers en technologie;

overwegende dat hiermee aan meerdere Kameruitspraken niet of onvoldoende gehoor wordt gegeven;

overwegende dat het voorliggend actieplan op dit moment op onvoldoende draagvlak onder samenwerkingspartners kan rekenen;

overwegende dat financiële uitwerking op dit moment niet aansluit bij de gelegde prioriteiten en bij de nu nog ontbrekende prioriteiten;

verzoekt de regering in goed overleg met samenwerkingspartners en conform geschetste lijnen te komen tot een fundamentele herziening van het actieplan inclusief de financiële uitwerking daarvan en concrete doelstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

Helder

Mutluer

Krul

Van Nispen

Diederik van Dijk

Naar boven