Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528638 nr. 133

28 638 Mensenhandel

Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2015

Bij brief van 23 juni 2014 informeerde ik uw Kamer over de ontwikkeling van het Nationaal Verwijsmechanisme voor Slachtoffers Mensenhandel. Dit interdepartementale project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft tot doel om het hulp- en ondersteuningsaanbod – en de toegang daartoe – voor alle slachtoffers van mensenhandel te verbeteren.

Eén van de elementen van dit programma is de ontwikkeling van een Wegwijzer Mensenhandel. Dit is een online toegankelijk overzicht van het ondersteuningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel, waarin het slachtoffer centraal staat en op basis van de concrete ondersteuningsbehoeften de betrokken partijen en relevante regelingen in beeld worden gebracht. De Wegwijzer vormt hiermee een basiselement van het verwijsmechanisme.

De Wegwijzer is op 18 juni 2015 online beschikbaar gesteld via wegwijzermensenhandel.nl. De Wegwijzer heeft als belangrijkste doelgroep de professionals die met slachtoffers van mensenhandel in aanraking komen en behoefte hebben aan informatie. Bijvoorbeeld over de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij deze slachtoffers, over welke rechten en voorzieningen er zijn en over welke instanties een rol spelen bij de ondersteuning. De Wegwijzer speelt hierbij een ondersteunende rol aan het netwerk van de zorgcoördinatoren mensenhandel en CoMensha: ondersteuning van slachtoffers is uiteindelijk altijd maatwerk, waarbij doorverwijzing naar experts wenselijk is. Dat is dan ook de kernfunctie van de Wegwijzer: de professional doorgeleiden naar de instantie die bij een specifieke ondersteuningsbehoefte van een slachtoffer kan helpen. Naast professionals kunnen ook (mogelijke) slachtoffers en bezorgde burgers op de wegwijzer terecht.

De Wegwijzer wordt beheerd door een gezamenlijke redactiecommissie met Slachtofferhulp Nederland en CoMensha, die kijkt naar de beste aansluiting van de wegwijzer bij beschikbare inhoudelijke expertise op het gebied van mensenhandel en op het gebied van voorlichting en ondersteuning rond slachtofferhulp. De Wegwijzer is met behulp van een veelheid van betrokken partijen opgesteld die allemaal een rol vervullen bij de ondersteuning van slachtoffers. De komende periode wordt de Wegwijzer doorontwikkeld om op basis van ervaringen van gebruikers de website steeds beter aan te laten sluiten bij de behoeften van professionals. Hierbij wordt constructief samengewerkt met een groot aantal organisaties op het terrein van de bestrijding van mensenhandel en de ondersteuning van slachtoffers betrokken zijn.

Naast de ontwikkeling van de Wegwijzer zijn – binnen en rakend aan – het NVM meerdere initiatieven gestart.1 Over deze initiatieven en de vervolgstappen in de komende periode, informeer ik u Kamer nader in de zomer van 2015.

Het belang van goede ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel wordt nogmaals onderstreept door de cijfermatige update van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen die op 16 juni jl. is gepresenteerd. Wederom is er een stijging geconstateerd van het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel, met zoals elk jaar grote verschillen in de achtergrond van slachtoffers en de wijze waarop zij worden uitgebuit. Het belang van een goed, overzichtelijk en toegankelijk ondersteuningsaanbod voor slachtoffers blijft dus evident. Hier blijven wij ons de komende periode dan ook voor inspannen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Kamerstuk 28 638, nrs. 121 en nr. 122.