Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028625 nr. 281

28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 281 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2019

In mijn brief van 8 november 2019 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1204) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de mogelijkheid om in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2020 budget over te hevelen van de eerste naar de tweede pijler. Die middelen komen in 2021 beschikbaar in de tweede pijler.

Hierbij stel ik uw Kamer op de hoogte van mijn besluit om net als in 2018 en 2019 € 61,5 miljoen over te hevelen van pijler 1 naar pijler 2 ter continuering van de betreffende maatregelen. Hiervan is € 20 miljoen bestemd voor watermaatregelen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), € 20 miljoen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, € 10 miljoen voor de Brede Weersverzekering en € 11,5 miljoen voor de zogenaamde knelsectoren, waaronder de kalverhouderij. Bij dat laatste teken ik aan dat deze middelen gekoppeld moeten worden aan de eigen sectorplannen voor de verduurzaming van de veehouderij.

In lijn met de Kamerbrede wens om ook in de aanloop naar het nieuwe GLB meer maatregelen te nemen voor het versterken van het beleid voor landschapselementen, heb ik besloten € 10 miljoen extra over te hevelen voor een Investeringsregeling Landschapselementen.

Ik zal het totale bedrag van € 71,5 miljoen uiterlijk 31 december 2019 in Brussel melden. In de loop van 2020 zal ik uw Kamer nader informeren over de besteding van het tweedepijlerbudget voor 2021.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten