Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328607 nr. 16

28 607
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 11 november 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I vervalt onderdeel K.

II

In artikel I vervalt onderdeel L.

III

In artikel I, onderdeel V, wordt € 119 telkens vervangen door € 118.

IV

In artikel I, onderdeel AA, komt het eerste lid te vervallen.

V

In artikel VI, onderdeel G, wordt € 119 telkens vervangen door € 118.

VI

Na artikel XXIX wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIXa

De in artikel 25, derde lid, laatste volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 bedoelde nieuwe loonbelastingtabellen worden niet vastgesteld indien de afwijking van de in die volzin genoemde gegevens een gevolg is van de wijziging in Artikel VI, onderdeel G, van deze wet.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat per 1 januari 2003 de fietsaftrek niet vervalt. Daarentegen wordt de arbeidskorting met € 1 minder verhoogd dan voorgesteld.

De onder VI opgenomen bepaling beoogt te voorkomen dat de aanpassing van de arbeidskorting met € 1 leidt tot nieuwe loonbelastingtabellen in de loop van 2003. De uitvoeringskosten van nieuwe loonbelastingtabellen zouden namelijk disproportioneel zijn vergeleken met de meeropbrengsten van die nieuwe loonbelastingtabellen.

In samenhang met dit amendement is tevens een amendement ingediend met betrekking tot deel II van het belastingplan 2003, te weten amendement 28 608, nr. 10. Dat amendement brengt een aantal wijzigingen aan die verband houden met het handhaven van de fietsaftrek.

Kant