Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328607 nr. 15

28 607
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK

Ontvangen 11 november 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel M, wordt als volgt gewijzigd:

In het vierde lid wordt na de eerste volzin toegevoegd: In onderdeel a wordt «het kalenderjaar» telkens vervangen door: het onmiddellijk aan het kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat bij de toets of er sprake is van een pensioentekort in de zin van artikel 3 127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet meer wordt getoetst aan de opbouw van pensioenaanspraken in het betreffende kalenderjaar, maar aan de opbouw van pensioenaanspraken in het aan dat kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar. Dat maakt het mogelijk voor de verzekeraar van een pensioen om de in artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 bedoelde opgave op een eerder moment te doen dan thans mogelijk is, zodat de belastingplichtige ook op een eerder moment de beschikking kan krijgen over de gegevens die hij nodig heeft om te kunnen beoordelen, of er nog ruimte is voor de aftrek van een lijfrente-premie. In verband met deze aanpassing dient het voornoemde artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 op overeenkomstige wijze te worden aangepast.

Van Vroonhoven-Kok