Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328607 nr. 13

28 607
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I)

nr. 13
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN BUSSEMAKER

Ontvangen 8 november 2002

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel R, komt te luiden:

R. Artikel 8.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel j wordt de puntkomma vervangen door: en.

2. Aan het slot van onderdeel k wordt de puntkomma vervangen door een punt.

3. De onderdelen l en m vervallen.

II

Artikel I, onderdeel S, komt te luiden:

S. In artikel 8.7, eerste lid, eerste volzin, wordt «, de korting voor maatschappelijke beleggingen of de korting voor beleggingen in durfkapitaal» vervangen door: of de korting voor maatschappelijke beleggingen. Voorts wordt in de tweede volzin «, de korting voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor beleggingen in durfkapitaal» vervangen door: en de korting voor maatschappelijke beleggingen.

III

Artikel I, onderdeel Y, komt te luiden:

Y. Artikel 8.20 vervalt.

IV

Artikel I, onderdeel AA, tweede lid, komt te luiden:

2. In het tweede lid vervallen, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel g door een punt, de onderdelen h en i.

V

Artikel V, onderdeel B, vervalt.

Toelichting

In het belastingplan 2003 is voorgesteld de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal af te schaffen. Met de wijzigingen in dit amendement wordt alleen de heffingskorting voor beleggingen in durfkapitaal afgeschaft en wordt de heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen – zijnde groene en sociaal-ethische beleggingen – gehandhaafd.

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel dat de PvdA en GroenLinks hebben ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

Vendrik

Bussemaker