Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328607 nr. 10

28 607
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I)

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN BUSSEMAKER EN VENDRIK

Ontvangen 8 november 2002

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel XI, onderdeel A, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel g.

B. Het vierde lid wordt vervangen door:

4. In het vierde lid, onderdeel a, wordt «de artikelen 6, 12 en 16b» vervangen door: de artikelen 6 en 12.

II

In artikel XI, onderdeel B, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel f.

B. Het derde lid vervalt.

III

Artikel XI, onderdeel C, tweede lid, vervalt.

IV

Artikel XI, onderdeel E, vervalt.

V

Artikel XI, onderdeel I, vervalt.

VI

In artikel XI, onderdeel J, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

1. Bij het begin van het kalenderjaar worden de in de artikelen 8 en 14, tweede lid, vermelde toetslonen vervangen door andere toetslonen.

B. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. Het tweede, vijfde en zesde lid vervallen. Voorts worden het derde, vierde en zevende lid vernummerd tot respectievelijk tweede, derde en vierde lid.

C. Het derde lid vervalt.

D. Het vierde lid wordt vervangen door:

4. In het tot vierde lid vernummerde zevende lid wordt «voor de toepassing van het tweede tot en met zesde lid» vervangen door: voor de toepassing van het tweede en derde lid.

VII

Artikel XI, onderdeel K, vervalt.

VIII

Artikel XI, onderdeel L, vervalt.

IX

Artikel XI, onderdeel N, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd het per 1 januari 2003 vervallen van de afdrachtvermindering langdurig werklozen (VLW) ongedaan te maken. Dit amendement vloeit voort uit de voorstellen die PvdA en GroenLinks bij de Algemene Financiële Beschouwingen hebben gedaan.

Bussemaker

Vendrik