Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428484 nr. 13

28 484
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID WOLFSEN

Ontvangen 11 februari 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt voor onderdeel aA een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

aA0

Aan artikel 4 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

10° aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 300 tot en met 304, voor zover die feiten zijn gepleegd tegen een minderjarige vrouw die haar hoofdverblijf heeft in Nederland.

Toelichting

Dit amendement beoogt het (door ouders) laten verrichten van genitale verminkingen in het buitenland onder de werking van het Nederlandse strafrecht te brengen. Door een toevoeging aan artikel 4 is het niet noodzakelijk dat de daders de Nederlandse nationaliteit bezitten. Evenmin geldt het beletsel van de dubbele strafbaarheid.

Met de beperkende voorwaarde dat het slachtoffer een minderjarige vrouw met haar hoofdverblijf in Nederland dient te zijn, blijft de toepassing van deze aanvulling beperkt tot de beoogde doelgroep.

Wolfsen