Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428484 nr. 12

28 484
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN HAERSMA BUMA EN EERDMANS

Ontvangen 9 februari 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Voor onderdeel aA wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA0

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «vijftien» vervangen door: twintig.

2. In het derde lid wordt «vijftien» vervangen door: twintig.

Toelichting

Met dit amendement wordt de mogelijkheid geboden in de toekomst voor delicten waarop geen levenslang staat een strafmaximum in de wet op te nemen van twintig jaar in plaats van vijftien jaar. De aanpassing, zoals voorgesteld onder 2, vloeit voort uit de aanpassing, zoals voorgesteld onder 1.

Van Haersma Buma

Eerdmans