28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers

28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2013

De dienstverlening van instellingen in semipublieke sectoren is van grote economische en maatschappelijke waarde. Scholen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties leveren hoogwaardig onderwijs, kwalitatief hoogstaande en bereikbare zorg en betaalbare en goede volkshuisvesting. Deze diensten verhogen de welvaart en het welzijn van de Nederlandse bevolking.

De kwaliteit van de semipublieke dienstverlening in Nederland is hoog, maar kan beter. Het kabinet ontwikkelt daartoe een samenhangend beleid ten aanzien van ordening, sturing en toezicht in de semipublieke sector. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat zich de afgelopen jaren incidenten hebben voorgedaan die het vertrouwen van burgers in het functioneren van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren hebben geschaad. Dit heeft ook het aanzien van de maatschappelijke dienstverlening in brede zin hebben aangetast. In een aantal gevallen lijkt het bestuurders en toezichthouders in kwestie te hebben ontbroken aan een moreel kompas. Werken in het maatschappelijk belang brengt een morele verantwoordelijkheid met zich mee.

Het kabinet acht het voor het vertrouwen van burgers in het functioneren van semipublieke sectoren noodzakelijk dat er aandacht komt voor het moreel kompas voor bestuurders en toezichthouders. Er moet een helder signaal worden afgegeven dat het gedrag en de maatschappelijke verantwoording van bestuurders en interne toezichthouders in de semipublieke sector beter kan én moet.

De ministerraad is akkoord gegaan met het instellen van een commissie die de kernwaarden van maatschappelijk verantwoord bestuur en intern toezicht in de (semi)publieke sector in de vorm van gedragsregels schetst en toelicht. Daarnaast wordt de commissie gevraagd om het kabinet te adviseren hoe deze gedragsregels ook daadwerkelijk gaan leven en wat de rol van de overheid hierin zou moeten zijn. De nadruk van het werk van de commissie ligt op semipublieke organisaties in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting, al kunnen de kernwaarden uiteraard ook voor andere organisaties in de (semi)publieke sector bruikbaar blijken.

De commissie zal haar advies uiterlijk voor 1 oktober 2013 opleveren. In de commissie zijn benoemd:

Mevrouw Femke Halsema (voorzitter)

De heer Doekle Terpstra

De heer Maxim Februari

De heer Marco van Kalleveen.

De commissie heeft een belangrijke taak en ik zie uit naar de uitwerking van de gedragsregels. Het is in het algemeen belang dat doelmatig en effectief met publiek geld wordt omgegaan. Tegelijkertijd moet er vertrouwen kunnen zijn in de vele professionals die belangrijke maatschappelijke diensten leveren. Ook de overheid en de politiek hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven