Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200928479 nr. 43

28 479
Rechtspositie van politieke ambtsdragers

nr. 43
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2009

Op woensdag 27 mei jongstleden heb ik de laatste twee adviezen van de adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers in ontvangst genomen.

Het betreft de volgende adviezen:

• Evaluatie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens;

• Normering ontslagvergoedingen.

Bovengenoemde adviezen treft u hierbij ter kennisname aan.1 Over de termijn waarbinnen u een kabinetsstandpunt op deze adviezen tegemoet kunt zien, zal ik u nog voor het zomerreces informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.