Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200728479 nr. 32

28 479
Rechtspositie van politieke ambtsdragers

nr. 32
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2007

Op woensdag 5 september 2007 heb ik namens het kabinet het rapport normeren en waarderen van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers in ontvangst genomen.

Het advies doe ik u hierbij ter kennisname toekomen1.

Een kabinetsstandpunt op dit advies ontvangt u zo spoedig mogelijk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.