Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200728479 nr. 30

28 479
Rechtspositie van politieke ambtsdragers

nr. 30
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2007

Hierbij zend ik u ter informatie de herziene handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen1. Naast uiteenzettingen over de diverse integriteitsonderwerpen bevat de publicatie ook geactualiseerde model-gedragscodes.

De handreiking betreft een gezamenlijke publicatie van de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen (UvW) en BZK.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.