Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200728479 nr. 27

28 479
Rechtspositie van politieke ambtsdragers

nr. 27
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2006

Op 4 oktober jl. heb ik het rapport «Advies modernisering en fondsvorming politieke pensioenen»1 van de Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers («commissie Dijkstal») in ontvangst mogen nemen. Als bijlage treft u het integrale rapport van de commissie en een samenvatting van het advies aan.

Het kabinet zal spoedig een standpunt op dit advies innemen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.