Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200528457 nr. 18

28 457
Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie)

nr. 18
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2004

Bijgaand treft u ter kennisneming aan het rapportEvaluatieonderzoek Wobka, Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (juli 2004)1. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door het Adviesbureau Van Montfoort te Woerden.

Zoals aangekondigd in mijn brief aan uw Kamer van 8 juli 2004 (Kamerstukken II 2003–2004, 28 457, nr. 17) zal ik binnenkort uw Kamer – mede naar aanleiding van het evaluatierapport – een plan van aanpak voorleggen ten aanzien van interlandelijke adoptie. Bij deze gelegenheid zal ik inhoudelijk ingaan op het rapport.

Op het Verslag van het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Justitie met een aantal vragen en opmerkingen betreffende mijn brief aan de Tweede Kamer van 8 juli 2004 over adoptie door een homopaar en andere onderwerpen, zal ik bij separate brief terugkomen.

Ik vertrouw u met het voorgaande vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.