Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428457 nr. 12

28 457
Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie)

nr. 12
MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S.

Voorgesteld 18 december 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering heeft toegezegd te onderzoeken of Zuid-Afrika bereid is om kinderen ter adoptie af te staan aan twee Nederlandse personen van gelijk geslacht;

overwegende, dat het wenselijk is om bilaterale overeenkomsten te sluiten met landen die bereid zijn kinderen ter adoptie af te staan aan Nederlandse paren van gelijk geslacht, wanneer verdragsrechtelijke beperkingen aan dergelijke adopties in de weg staan;

verzoekt de regering:

– op korte termijn te onderzoeken welke andere landen bereid zijn kinderen ter adoptie af te staan aan Nederlandse paren van gelijk geslacht;

– na een eventuele ratificatie van het Haags Verdrag door de Verenigde Staten, de mogelijkheid voor een bilaterale overeenkomst met (deelstaten van) dat land over adoptie door paren van gelijk geslacht nader te onderzoeken;

– de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Laan

Albayrak

Luchtenveld

Vos