Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228396 nr. 3

28 396
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (Slotwet)

nr. 3
VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 19 juni 2002

De vaste commissie voor Justitie,1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt.

De fungerend voorzitter van de commissie,

Dittrich

De griffier voor dit verslag,

Stahlie

1

Wordt op pagina 3 bedoeld dat er sprake is van een meevaller van 30,7 miljoen?

In het algemene deel van de memorie van toelichting (pagina 3 van de Slotwet) is in de tekst abusievelijk opgenomen dat bij de uitgaven sprake zou zijn van een tegenvaller. Zoals blijkt uit de in deze tekst opgenomen bedragen alsmede uit de tabel op dezelfde pagina is vorig jaar bij het ministerie van Justitie sprake geweest van een meevaller van € 30,7 miljoen aan de uitgavenkant.

2

Wat houdt het project PeRCC precies in?

Het project PeRCC betreft de vervanging van het huidige personeelsinformatiesysteem OPI/Interpers door een meer moderne applicatie en strekt zich uit over heel Justitie. PeRCC is in gebruik bij verschillende andere departementen, waardoor tevens een bijdrage wordt geleverd aan standaardisatie van personeelsinformatiesystemen bij de rijksoverheid.

3

Waarvoor dient het systeem BERBER precies?

Het systeem BERBER is het informatiesysteem bij de gerechten over de zaken in de bestuursrechtsectoren.

4

In hoeveel gevallen was er afgelopen jaar sprake van onrechtmatige detentie?

Op dit moment is deze informatie niet voorhanden. De Kamer zal zo spoedig mogelijk separaat een antwoord op deze vraag ontvangen.

5

In hoeveel gevallen was er sprake van ten onrechte verdachte personen?

Op dit moment is deze informatie niet voorhanden. De Kamer zal zo spoedig mogelijk separaat een antwoord op deze vraag ontvangen.

6

Valt er een verdere toename van het aantal eisen tot schadevergoedingen wegens onrechtmatige detentie te verwachten? Zo ja, hoeveel?

Op dit moment is deze informatie niet voorhanden. De Kamer zal zo spoedig mogelijk separaat een antwoord op deze vraag ontvangen.

7

Waarom is er sprake van incidenteel meevallende onderzoeksuitgaven?

Het betreft hier slechts een «incidentele meevaller» voor het jaar 2001, een bedrag van € 0,6 mln aan financiële verplichtingen voor 2001 wordt namelijk in 2002 betaald.

8

Hoe wordt de regionale samenwerking tussen Justitiële organisaties vormgegeven?

Vorig jaar is het ministerie van Justitie gestart met hetMeerjarenprogramma versterking regionale samenwerking justitiële organisaties. Het doel van het Meerjarenprogramma is: het tot stand brengen van een optimale afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties in de strafrechtketen op regionaal niveau. Het programma richt zich in eerste instantie op de samenwerking binnen de justitieketen, maar zal zich gaandeweg verbreden naar afstemming en samenwerking van de justitieketen met de politie en het lokaal en regionaal bestuur.

De justitiële organisaties ontvangen op grond van deBijdrageregeling regionale samenwerking gezamenlijk per arrondissement een bijdrage om de totstandkoming en uitvoering van onderling bindende bestuurlijke afspraken te bevorderen.

9

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Justitie in de Buurt-projecten?

Momenteel bestaan er 24 JIB-bureaus, eind 2002 zullen dat er 27 zijn. In 2003 is de start van drie nieuwe JIB-bureaus voorzien.

10

Welke activiteiten worden ontplooid in het kader van de wijkprogramma's O&O?

VWS en Justitie financieren gezamenlijk de Wijkprogramma's O&O. Het betreft de ontwikkeling van de preventiestrategieën Communities that Care (CtC) en Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering (O&O). In beide gevallen gaat het onder andere om de bevordering van samenwerking tussen de verschillende instanties op dit terrein. O&O behelst een bottom up benadering, waarbij volgens een stappenplan van inventarisatie, analyse, en samenwerkingsafspraken een vraaggestuurd aanbod wordt gecreëerd. De regie van dit proces ligt bij de gemeente die daartoe is voorzien van beschrijvingen van deze verschillende stappen. CtC gaat uit van een gestructureerde analyse van de wijk en richt zich expliciet op het voorkomen van probleemgedrag van jongeren.

11

Wat is de oorzaak van het lager beroep op de genoemde regelingen en wat is hiervan het gevolg voor de beleidsdoelstellingen?

Het beroep op de stimuleringsregeling ten behoeve van de participanten in Jib was in 2001 weliswaar lager dan verwacht, maar was wel hoger dan in 2000. De oorzaak dat het beroep op de regeling in 2001 lager was dan verwacht is dat de (inhoud van de) regeling bij de participanten nog onvoldoende bekend was. Er zijn geen gevolgen voor de beleidsdoelstellingen.

12

Wat is precies aan opbrengsten uit verkeersboeten bij het Centraal Justitieel Incassobureau binnengekomen?

In 2001 is voor € 379,3 mln. aan verkeersboetes geïnd.

13

Komt er een structureel bedrag beschikbaar voor de implementatie van de Nota «Investeren in Personele Zorg»? Zo ja, hoeveel? Zo neen, waarom niet?

In mijn brief aan de Tweede Kamer van 15 april 2002 (kamerstuk 24 587) is aangegeven dat structureel € 30,4 mln. beschikbaar komt voor de uitvoering van de maatregelen uit de nota «Investeren in personele zorg DJI» (nota IPZ). Dit bedrag is toereikend om de meest urgente maatregelen uit de nota IPZ uit te voeren.

Op basis van de effecten van de voorgenomen maatregelen zal in de komende jaren bezien worden of met het huidige niveau van uitvoering van de nota IPZ kan worden volstaan.

14

Wie draait voor de overige extra kosten voor de Justitievestiging op Schiphol op?

Uit de vestiging van de dependance van het parket Haarlem op Schiphol (Justitie op Schiphol) vloeien structureel extra kosten voort ter grootte van een bedrag van € 258 655 op jaarbasis. Het ministerie van Justitie (inclusief het Openbaar Ministerie) draait op voor deze kosten.

15

Welke kosten worden precies bedoeld bij «overige gerechtskosten»?

Met de overige gerechtskosten worden de gerechtskosten voor tolken, vertalers en deskundigen in civiele en administratiefrechtelijke zaken bedoeld.

16

Welke activiteiten worden ontplooid in het kader van het PIDS-project?

Het Platform Interceptie Decryptie en Signaalanalyse (PIDS) is een samenwerkingsverband dat in 1999 door het MICIV is opgericht.

Het platform bestaat uit een Beleidsgroep, een Technologiegroep en een Stafbureau en heeft tot doel de schaarse kennis op het terrein van de interceptie, decryptie en signaalanalyse binnen de Rijksdienst te bundelen.

In 2001 zijn door het Bureau PIDS de volgende activiteiten ontplooid.

1. TNO onderzoek. Dit is een inventariserend onderzoek naar de interceptie van moderne communicatietechnologieën

2. Statix onderzoek. Dit is een feasability studie naar de opzet van een conceptstructuur en een overdrachtsprotocol ten behoeve van de interceptie van het INTERNET.

3. Organiseren van bijeenkomsten van het Landelijk overleg Tapkamerbeheerders.

4. Het voorbereiden van de vergaderingen van de Beleidsgroep PIDS.

5. Meewerken aan het tot stand komen van het actieplan terreurbestrijding en veiligheid

6. Technische en beleidsmatige ondersteuning ten behoeven van het project Landelijke Interceptie Organisatie (LIO).

7. Participatie in nationale en internationale overlegstructuren waaronder:

• Europees standaardisatieoverleg (ETSI)

• Werkgroep Politiële samenwerking binnen de Europese Unie (PCWG)

• Project rechtmatige toegang van aanbieders van Versleutelingsdiensten (TTP).

• Het Overleg Post en Telecommunicatie deelorgaan aftappen (OPTdaf)

• Internationale Expertgroep (Standing technical Committee)

• International Law Enforcement Telecommunication Seminar (ILETS)

Diverse overleggen met telecomaanbieders.

17

Waaruit bestaat de meevaller aan ontvangsten uit het politieblad?

De uitgaven aan het politieblad worden volgens afspraak voor 50% aan BZK doorberekend. In het boekjaar 2001 zijn de bijdragen van BZK over 2000 en 2001 ontvangen.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van de Camp (CDA), Van Heemst (PvdA), Dittrich (D66), fng. voorzitter, Kamp (VVD), Vos (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD), Van Blerck-Woerdman (VVD), De Wit (SP), Nicolaï (VVD), Arib (PvdA), Rietkerk (CDA), Halsema (GroenLinks), Albayrak (PvdA), Eurlings (CDA), Cörüz (CDA), Janssen van Raaij (LPF), Teeven (LN), Wolfsen (PvdA), J. M. de Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Schonewille (LPF), Stuger (LPF), Van Vroonhoven-Kok (CDA) en Varela (LPF).

Plv. leden: Ross-van Dorp (CDA), Vacature PvdA, Th. C. de Graaf (D66), Vacature VVD, Azough (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Vacature VVD, Vacature VVD, Lazrak (SP), Vacature VVD, Vacature PvdA, De Pater-van der Meer (CDA), Karimi (GroenLinks), Vacature PvdA, Aasted-Madsen-van Stiphout (CDA), Jager (CDA), Wiersma (LPF), Jense (LN), Vacature PvdA, Vacature CDA, Vacature CDA, van As (LPF), Zeroual (LPF), Joldersma (CDA) en Eerdmans (LPF).