28 336
Raming der voor de Tweede Kamer in 2003 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

nr. 4
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING (UITGAVEN EN ONTVANGSTEN)

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Algemeen

De grondslag voor dit artikel voor onderdeel 01 is de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250). Voor onderdeel 02, de uitgaven voor pensioenen en uitkeringen aan politieke ambtsdragers alsmede voor pensioen aan hun nabestaanden, geldt als grondslag de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594).

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden van de Tweede Kamer2001200220032004200520062007
Verplichtingen24 89828 68526 06526 06526 06526 06526 065
        
01 Schadeloosstelling18 38721 63218 93218 93218 93218 9321 8 932
02 Pensioenen en wachtgelden6 5117 0537 1337 1337 1337 1337 133
        
Ontvangsten395286286286286286286

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000)

 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 23 26223 26223 26223 26223 262 
voorjaarsnotamutatie       
– brutering 5 4232 7232 7232 7232 723 
stand voorjaarsnota 2002 28 68525 98525 98525 98525 985 
voorbereidingsmutaties       
– outplacement  80808080 
voorstel 200324 89828 68526 06526 06526 06526 06526 065

Groeipad van het artikel

Voorjaarsnotamutatie

– Brutering

Ten einde de vergoedingen leden Eerste en Tweede Kamer in overeenstemming te brengen met de per 1 januari 2001 doorgevoerde belastingherziening, is het betreffende budget bij gelegenheid van het tweede wijzigingsvoorstel voor 2001 (Kamerstukken 28 142) gebruteerd. Aangezien de daadwerkelijke verrekening evenwel niet meer in 2001 plaats vond maar in 2002, dient het effect hiervan in het budget voor 2002 te worden verwerkt. Voorts wordt met de nu voorgestelde voorjaarsnotamutatie beoogd aan deze bijstelling structurele werking te geven.

Begrotingsvoorbereidingmutatie

– Outplacement

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 12 december 2001 op grond van een advies van de Commissie Emolumenten en naar aanleiding van opmerkingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming voor 2002, een vrijwillige outplacementregeling voor (oud) leden van de Tweede Kamer vastgesteld. De outplacementregeling wordt door de Tweede Kamer beheerd.

Hoewel de (oud) leden zelf beslissen omtrent hun keuze voor een outplacementbureau, dient aansluiting te worden gezocht bij de bureaus aangesloten bij de NOBOL. Het maximumbudget voor een individueel outplacementtraject is voor 2002 bepaald op € 15 000.

Artikelonderdeel 1.

 (in € 1 000)
– schadeloosstelling12 540
– toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters80
– interim500
– pseudo premie WW– 350
– verblijfkosten binnenland3 477
– reiskosten1 531
– woon- en werkverkeer (ov)450
– woon- en werkverkeer (auto)50
– beroepskosten654
– effect brutering 2001 (incidenteel)2 700
Totaal21 632

Artikelonderdelen 1 en 2

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven voor dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per kamerzetel berekend.

(in € 1 000)

2. uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer19941995199619971998199920002001stijging in %
– schadeloosstelling8 9818 9369 03711 47211 09911 54612 34512 54340
– vergoedingen3 2523 3823 4492 7982 8072 9413 0485 84480
totaal12 23312 31812 48614 27013 90614 48715 39318 38750
gemiddeld per zetel828283959397102123 
– pens. en wachtg.4 8884 9714 7974 7886 2496 5336 1336 51133
gemiddeld per zetel3333323242444143 
– totaal artikel 217 12117 28917 28319 05820 15521 02021 52624 89845
gemiddeld per zetel114115115127134140144166 

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Algemeen

Ten laste van dit artikel worden de voor de personele en materiële ondersteuning van de Tweede Kamer noodzakelijke uitgaven geraamd en verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Wetgeving en controle Tweede Kamer2001200220032004200520062007
Verplichtingen59 23764 75258 09657 61757 54657 56157 561
        
01 apparaatsuitgaven39 20043 09438 64338 23138 16038 17538 175
02 onderzoeksbudget466483483483483483483
03 drukwerk3 9273 1722 8652 7982 7982 7982 798
04 fractiekosten en garanties15 21715 71115 71015 71015 71015 71015 710
05 uitzending leden en begeleidende ambtenaren427395395395395395395
06 enquêtesmemorie1 897memoriememoriememoriememoriememorie
        
Ontvangsten        
01 omzet restaurantbedrijf819756756756756756756
02 diverse ontvangsten1 749810810810810810810

Groeipad

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven voor dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden berekend per kamerzetel en per gestenografeerd uur vergadering.

(in € 1 000)

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer19941995199619971998199920002001stijging in %
– apparaat (personeel)14 42315 32116 44217 33018 40419 89120 87622 45556
gemiddeld per zetel96102110116123133139150 
per vergaderuur867610999 
– apparaat (materieel)9 08811 77213 19411 26114 22916 19514 23216 74584
gemiddeld per zetel617888759510895112 
per vergaderuur55548767 
– totaal apparaat23 51127 09329 63628 59132 63336 08635 10839 20067
gemiddeld per zetel157181198191218240234262 
per vergaderuur1411121018161516 
– onderzoeksbudget     265623466 
– drukwerk2 7983 0033 7013 0293 1502 9823 7033 92732
– fractiekosten10 3069 08310 0799 92313 73612 97814 17115 14848
– uitzending leden9623728822913937026942745
– enquêtes 1 653553 196631   
– garanties   384272436069 
totaal artikel 336 89141 06944 25742 15649 88153 33654 23459 23761
gemiddeld per zetel246274295281333356362396 
per vergaderuur2216181628242326 

Artikelonderdeel 01. apparaatsuitgaven

Groeipad

Met betrekking tot het onderdeel «materiële uitgaven» binnen het artikelonderdeel «apparaat», is sprake van de volgende verdeling (in € 1 000):

Aard19941995199619971998199920002001stijging in %
– leiding en staf1 2181 5631 4816297747821 0141 199– 2
– personeelszorg en -voorzieningen199225343624559701780746275
– voorlichting en communicatie39134350732249246541953036
– informatievoorziening26332748448440540541136137
– exploitatie en logistiek huisvesting3 8885 8215 2684 7286 0134 4965 9167 14884
– automatisering2 1242 4864 0133 2584 8528 1924 4185 358152
– overige diensten DCP1331071001246910311417834
– overige diensten DBV8729009981 0921 0651 0511 1601 22540
Totaal9 08811 77213 19411 26114 22916 19514 23216 74584

De opbouw van de apparaatsuitgaven is als volgt (in € 1 000):

 2001200220032004200520062007
– ambtelijk personeel19 12922 82622 88822 87722 79122 79122 791
– extern personeel2 100
– overige personeelsuitgaven606662662662662662662
– algemene uitgaven12 37214 97310 46010 05910 07410 08910 089
– aanschaffingen4 3734 0844 0844 0844 0844 0844 084
– wachtgelden613542542542542542542
– pensioenen7777777
Totaal39 20043 09438 64338 23138 16038 17538 175

– ambtelijk personeel

De formatieve omvang van de organisatieonderdelen binnen de Tweede Kamer in 2003 is als volgt:

fte's

– Leiding23,22
– Stafdienst P&O15,33
– Stafdienst Voorlichting8,00
– Stafdienst FEZ16,25
– OVB5,40
– Dienst Informatievoorziening66,00
– Griffie Tweede Kamer19,25
– DCO's58,60
– Facilitaire Dienst84,92
– Dienst Automatisering40,67
– Restaurantbedrijf56,26
– Dienst Communicatie16,76
– Beveiligingsdienst46,00
– Bodedienst en postzaken37,11
Totaal493,77

Begrotingssterkte

 20032004200520062007
Tweede Kamer493,8493,8491,8491,8491,8

Voor een toelichting op de voorgestelde formatieve wijzigingen, wordt verwezen naar het gestelde bij de «Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002».

– extern personeel

Inzake de inhuur van extern personeel wordt geen aparte raming opgesteld. De financiële compensatie vindt plaats uit het budget voor ambtelijk personeel.

– overige personeelsuitgaven

Dit betreft, als volgt, de opleidingsuitgaven van de Tweede Kamer (in € 1 000):

– centrale opleidingsuitgaven189
– decentrale opleidingsuitgaven473
Totaal662

– algemene uitgaven en aanschaffingen

(in € 1 000):

 2001200220032004200520062007
Griffier       
– algemene uitgaven987640640640640640640
– voorlichting107183137137137137137
– financieel-economische zaken 452 3222 0042 0062 0052 0052 005
– Ondernemingsraad9212121212121
Directie Constitutioneel proces       
– Griffie178117117117117117117
– informatievoorziening361792832792792792792
– onderzoek1466
– overige84       
Directie Bedrijfsvoering       
– personeelszorg en -voorzieningen746659615593593593593
– exploitatie en logistiek        
– huisvesting 7 1476 164 4 571 4 230 4 246 4 261 4 261
– communicatie424750439439439439439
– automatiseringsbeleid5 357 5 6084 0594 0594 0594 0594 059
– restaurantbedrijf9631 063836836836836836
– overige337738273273273273273
Totaal17 211 19 057 14 544 14 143 14 15814 173 14 173

1 Met ingang van 2002 geraamd onder artikelonderdeel 2.

Griffier

Het in 2002 incidenteel hogere budget van de stafdienst Voorlichting (en dat van de Dienst Communicatie) houdt verband met de kamerverkiezingen in dat jaar.

Het na 2001 onder de stafdienst FEZ opgenomen budget betreft enkele centraal geraamde posten waarvan een deel in de loop van het begrotingsjaar wordt gerealloceerd.

Directie Constitutioneel Proces

Het onderzoeksbudget wordt met ingang van 2002 geraamd onder artikelonderdeel 2.

Voor een toelichting op de toename van het informatievoorzieningsbudget na 2001, wordt verwezen naar het gestelde bij de «Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002».

Directie Bedrijfsvoering

Het onderdeel «overige» omvat na 2001 de materiële budgetten van de staf DBV, de Bodedienst en postzaken, de Beveiligingsdienst en de Bedrijfshulpverlening.

– wachtgelden

Het aantal, volledige en partiële, toekenningen ultimo 2001 bedroeg 27.

– pensioenen

Dit betreft een viertal specifieke pensioentoekenningen.

Artikelonderdeel 02. onderzoeksbudget

Aan het begin van 2002 laat zich niet voorspellen welke onderzoeken de Kamer zal uitvoeren of laten uitvoeren in 2003. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat het geraamde bedrag naar verwachting toereikend zal zijn. Over het jaar 2002 is wel een aantal gegevens bekend. In het jaar 2002 is er de Parlementaire enquête naar de bouwfraude. De kosten hiervan zijn begroot op € 1 897 000 (Kamerstukken 28 244). Daarnaast is er nog een drietal onderzoeken dat de Kamer momenteel laat uitvoeren of heeft laten uitvoeren en in 2002 nog budgettaire consequenties zal hebben.

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken is op 22 november 2001 een aantal vragen voorgelegd aangaande sale- en leaseback constructies van energienetwerken. De beantwoording is onlangs ontvangen en aangeboden aan de leden van de commissie. De totale kosten bedragen circa € 15 000.

Het onderzoek naar de privatisering van Arbeidsvoorziening en de oprichting van de NV KLIQ is uitgevoerd in 2001. Het verzoek voor dit onderzoek kwam van de vaste commissie voor SZW die wilde kunnen beoordelen of de rijksbijdrage in de stichtingskosten toereikend zou zijn.

In de zomer van 2001 heeft de Kamer besloten een aantal vragen over de brandbestrijding ten tijde van de Herculesvliegramp te Eindhoven voor te leggen aan de Raad voor de Transportveiligheid. De Raad hoopt in 2002 een eindrapport aan de Kamer aan te kunnen bieden. Desgevraagd heeft het Presidium aan de Raad voor de Transportveiligheid toegezegd een bijdrage te kunnen leveren in de kosten van het onderzoek. De hoogte van de bijdrage is nog niet bekend, maar ligt tussen de € 50 000 en € 100 000.

Artikelonderdeel 03. drukwerk

Overschrijdingen, de werkelijkheid van de afgelopen jaren, tekenen zich als een autonoom verschijnsel af. Aan de ene kant is het budget ten behoeve van drukwerk de laatste jaren fors neerwaarts bijgesteld als gevolg van de afspraken met betrekking tot budgettair neutrale financiering in het verleden. Aan de andere kant is het aanbod, onder meer als gevolg van de VBTB-operatie en de verantwoordingen in het kader van de derde woensdag in mei, toegenomen. Nu het aanbod structureel hoog blijft, zal een ander traject worden bewandeld ten einde overschrijdingen te voorkomen en het papiergebruik terug te dringen. Hiertoe is een neerwaartse bijstelling nodig van het aantal abonnementen op de kamerstukken binnen de Kamer.

Het neerwaarts bijstellen van de abonnementen (enveloppen) op de witte stukken zal in 2003 leiden tot een «package deal» met de SDU. Voor deze bijstelling zijn inmiddels een enquête gehouden en een proeftraject gestart. Als alternatief voor de dagelijkse enveloppe wordt een dagelijkse attenderingsbrief van verschenen stukken uitgebracht welke vervolgens, via het Parlandosysteem en de printstraat bij de postkamer, besteld kunnen worden. Naar aanleiding van de ervaringen in dit proefproject kan het STOI een advies uitbrengen aan het Presidium. Aangezien ook de leden van de Eerste Kamer en van het Europees Parlement deel uitmaken van het abonnementenbestand, zal met deze partijen overleg plaats vinden over de mogelijkheden tot terugdringing van het aantal abonnementen.

Artikelonderdeel 04. fractiekosten en garanties

De grondslag voor dit artikelonderdeel wordt gevormd door de «Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer» (Tweede Kamer, 23 686, nrs. 13 en 14). Op dit artikel worden de uitgaven inzake de fractiekosten geraamd en verantwoord. De tegemoetkoming in de kosten wordt door de fracties gebruikt voor personele en, in mindere mate, voor de materiële ondersteuning van de fracties.

De stand van de in het kader van de fractiekostenregeling opgebouwde reservering ultimo 2001, is als volgt (bedragen in € 1000):

garantieplafond4 495
uitstaand risico per 1 januari2 842
vervallen of te vervallen garanties69
verleende of te verlenen garanties544
uitstaand risico per 31 december3 317

In 2001 is voor € 69 000 een beroep gedaan op de garantie, waardoor deze met een zelfde bedrag afnam. De toename van de opgebouwde garantie in 2001 bedroeg € 544 000.

Tevens wordt met ingang van 2003 de opgebouwde reserve tot uitdrukking gebracht door deze op te nemen onder de verplichtingen op dit artikelonderdeel.

Artikelonderdeel 05. uitzending leden en begeleidende ambtenaren

Op dit artikelonderdeel worden de reis- en verblijfkosten geraamd en verantwoord inzake de uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland. De plannen voor 2003 staan nog niet vast. Er is derhalve thans geen aanleiding van de bestaande meerjarenraming af te wijken.

Artikelonderdeel 06. enquêtes

Op dit artikel worden de uitgaven voor parlementaire enquêtes geraamd zodra dat, naar het oordeel van de Kamer of de verenigde vergadering der Staten-Generaal, aan de orde is.

Het voorstel tot verhoging in 2002 betreft de kosten van de enquêtecommissie Bouwnijverheid.

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000):

 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 59 28356 26156 15156 17856 193 
voorjaarsnotamutaties       
artikelonderdeel 01. Personeel       
– formatieve wijzigingen 765737708708708 
Materieel       
– eindejaarsmarge 321     
– IKAP 48      
– temporisering Plein 23 204     
– inhuizing Bleyenburg 46      
– cameraplan 2002 225      
– uitwijkcentrum Bleyenburg 200     
– voorzieningen Bleyenburg 120     
– ICN 73     
– film 130     
– tentoonstellingen 12585858585 
– SAN 450      
– streaming audio en video 400350350350350  
– toegangspas 465      
artikelonderdeel 06.       
– enquête Bouwnijverheid 1 897  
stand t/m voorjaarsnota 64 75257 433 57 294 57 32157 336 
begrotingsvoorbereidingsmutaties       
artikelonderdeel 01.       
Personeel       
– COSAC  9898    
Materieel       
– ECPRD seminar  40     
– digitaliseren Handelingen  pmpmpmpmpm
– inhuizing Plein 23  300    
– energiekosten  225225225225225
voorstel 200359 337 64 75258 09657 61757 54657 561 57 561

Toelichting

Voorjaarsnotamutaties

Artikelonderdeel 01 Apparaatsuitgaven

Personeel

– Formatieve wijzigingen

De formatieve voorstellen betreffen het volgende (€ x 1 000):

dienst200220032004200520062007
– Presidium secretariaat5729    
– FEZ343434343434
– OVB383383383383383383
– DCO's757575757575
– DIV100100100100100100
– Voorlichting666666666666
– Protocol505050505050
totaal765737708708708708

– Presidiumsecretariaat

Deze tijdelijke uitbreiding houdt verband met de reorganisatie van de ondersteuning van de Voorzitter, het Presidium en de Griffier.

– FEZ

De voorziene uitbreiding bij de stafdienst FEZ hangt samen met het onderbrengen van de functie inzake bescherming personeelsgegevens bij deze dienst.

– OVB

De noodzakelijke startformatie van het Onderzoeks- en Verificatiebureau omvat de volgende functies:

Presidium-adviseur (0,4 fte), coördinator/plv griffier (1 fte), stafmedewerker onderzoek (2 fte's), stafmedewerker (1 fte) en secretaresse (1 fte).

– DCO's

De uitbreiding van de formatie van de DCO's met twee secretariële functies houdt verband met de ondersteuning van de drie hoofden van de DCO's bij hun managementtaken, alsmede het bieden van ondersteuning bij de commissies Emolumenten, Werkwijze en Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

– DIV

Sedert het moment van de reorganisatie is een aantal knelpunten gebleken bij de formatie van het CIP. Het betreft het actueel houden van de intranetpagina's en de uitbouw ervan tot een daadwerkelijke elektronische bibliotheek (electronic library) en de administratieve ondersteuning van de clusters van de afdeling Documentatie en research. Als voorlopige voorziening is thans een uitbreiding met twee fte's voorzien.

– Voorlichting

De voorgestelde formatieve uitbreiding bij de stafdienst Voorlichting ziet toe op één fte voor de functie van junior voorlichter en een halve plaats ten behoeve van een medewerker.

– Protocol

Er wordt een kleine stafdienst Protocol van 2 fte's ingesteld. Eén ervan kan via herschikking elders worden onttrokken. Een tweede vraagt om uitbreiding van de formatie.

Materieel

– Eindejaarsmarge

De uitkomst van de begrotingsuitvoering over 2001 laat voldoende ruimte ter toevoeging van de eindejaarsmarge aan het budget voor 2002. Deze bedraagt, voor de begroting als geheel, € 321 000.

– Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)

Ingevolge het moment van toekenning van de middelen voor uitvoering van de IKAP-regeling in 2001 (Najaarsnota 2001), bleek het niet mogelijk deze nog in te zetten. Tengevolge hiervan wordt voorgesteld dit budget weer aan 2002 toe te voegen.

– Temporisering Plein 23

Als gevolg van vertraging bij de werkzaamheden rond Plein 23, verschoof ook het financieringstraject (en het aandeel van de Kamer daarin) in tijd naar achteren. In verband hiermee is het budget van de Facilitaire Dienst in 2001 met € 0,204 mln verlaagd. Deze verlaging wordt thans weer als verhoging opgevoerd.

– Inhuizing Bleijenburg

Deze mutatie betreft de inhuizingskosten van de stafdiensten P&O, FEZ, alsmede het bedrijfsmaatschappelijkwerk en de bedrijfsarts.

– Cameraplan 2002

In het kader van een betere beveiliging van de buitenschil van de gebouwen van de Tweede Kamer, dient het bestaande camerasysteem te worden vervangen en uitgebreid. Overigens zal in het geval van openstelling van de Statenpassage, op een later moment ook sprake moeten zijn van zwaardere eisen aan de camerabeveiliging in het gebouw.

– Uitwijkcentrum Bleijenburg

Dit voorstel betreft, als volgt, de kosten van de huisvesting en inrichting van het tijdelijke tweede computercentrum in gebouw Bleijenburg (in € 1 000):

– airconditioning50
– UPS150
– bouwkundige aanpassingen25
– gasblusinstallaties25
– krachtstroom20
– beveiligingsmaatregelen20
– projectkosten10
totaal200

1 Uninteruptable Power Supply.

De kosten van de benodigde hardware komen ten laste van de begroting van de Eerste Kamer.

– Voorzieningen Bleijenburg

Dit betreft , naast (onderhouds)technische werkzaamheden die samenhangen met het betrekken van het gebouw (€ 100 000), ook de kosten voor het bijbestellen van meubilair (€ 20 000).

– Instituut Collectie Nederland (ICN)

De technische kosten met betrekking tot het ICN-project, zoals onderhoud en vervoer, bedroegen in 2001 circa € 0,073 mln. Er wordt van uitgegaan dat in 2002 sprake is van een zelfde uitgavenniveau als in 2001.

– Film

Ter vervanging van de reeds enkele jaren in gebruik zijnde versie, zal in 2002 een nieuwe «kamerfilm» worden vervaardigd. Het thans opgevoerde bedrag betreft een globale schatting van de kosten.

– Tentoonstellingen

De voorgestelde mutatie moet leiden tot een beschikbaar budget voor tentoonstellingen in 2002 van € 180 000 (€ 140 000 structureel). Met betrekking tot 2002 is daarbij sprake van de volgende tentoonstellingen:

– 10 jaar politiek in prent13 000
– 400 jaar VOC13 000
– verkiezingsaffiches36 000
– 10 jaar nieuwbouw Tweede Kamer118 000
totaal180 000

Ten aanzien van het noodzakelijk geachte, structurele, budget van € 140 000 wordt uitgegaan van een normaantal van vier tentoonstellingen per jaar en een normbedrag van € 35 000 per tentoonstelling.

– Storage Area Network (SAN)

Bij gelegenheid van het 1e wijzigingsvoorstel voor 2001 (Kamerstukken 27 759, nr. 2, blz. 6–7) is ten behoeve van SAN een budget aan de begroting voor 2002 toegevoegd van € 318 000. Inmiddels is het programma van eisen opgesteld, het bestek geschreven en de tender gestart. Voorts is een prognose opgesteld van de datagroei naar 2004. Op basis daarvan is een geactualiseerde begroting opgesteld, waaruit blijkt dat, wil de Kamer kunnen beschikken over een redundante SAN-omgeving inclusief backup voorziening, het eerdergenoemde budget tekort schiet. Aanvullend zal nog € 450 000 moeten worden geïnvesteerd.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat het hier gaat om de centrale dataopslag van de gehele Kamer. Dientengevolge moet het risico van dataverlies tot een minimum worden beperkt.

– Streaming audio en video

Er wordt onderzocht op welke wijze de doorgifte van beeld en geluid uit zowel de plenaire zaal als uit de grote commissiezalen plaats zal gaan vinden. Bij de doorgifte van deze signalen kijkt de Tweede Kamer naar zowel de technische als de functionele toepassingen. Naar verwachting zal in 2002 de initiële investering worden gedaan. De exploitatiekosten die in 2002 een aanvang nemen zijn ook voor de volgende jaren gebudgetteerd. Het is de bedoeling om voor de doorgifte van de signalen een contract te sluiten met een Internet Serviceprovider. Beeld en geluid zullen worden geïntegreerd op de site van de Tweede Kamer. Ook andere doorgiftemogelijkheden worden onderzocht.

– Multifunctionele pas Tweede Kamer

Het doel van dit project is de invoering van een multifunctionele pas die in eerste instantie in staat is de basisfunctionaliteit van de huidige kamerpas te bieden. Naast de kaart dient randapparatuur te worden geleverd, geïnstalleerd èn geïntegreerd met bestaande systemen en dient beheerapparatuur en -programmatuur operationeel te zijn.

De eisen aan pas, randapparatuur en beheerprogrammatuur zijn vastgelegd in het plan van eisen «Multifunctionele Pas Tweede Kamer». Het project loopt tot en met augustus 2002. Inzake de implementatie van de multifunctionele pas is een overeenkomst gesloten met de Defensie Telematica Organisatie (DTO). De begroting van het project omvat het volgende (in € 1 000):

– capaciteit en kosten inzet DTO145
– overige middelen (waaronder voorbedrukte passen, pasbeheerssystemen, aanpassingen toegangscontrolesysteem, opleidingen etc.)320
totaal (afgerond)465

Artikelonderdeel 06 Enquêtes

– Enquête Bouwnijverheid

Inzake de raming van de aan de parlementaire enquête Bouwnijverheid verbonden kosten wordt verwezen naar het voorstel van het Presidium hieromtrent (Kamerstukken 28 244, nr. 2).

Begrotingsvoorbereidingsmutaties

Artikelonderdeel 01 Apparaatsuitgaven

Personeel

– COSAC

De voorbereidingen van de COSAC, de COSAC-werkgroep, de vakconferenties en Voorzittersconferentie zullen nauwkeurig afgestemd moeten worden met de projectorganisaties op de ministeries. Hiermee kan niet gewacht worden tot 2004. Voorgesteld wordt om ten behoeve van de voorbereiding van het voorzitterschap in het jaar 2003 een projectorganisatie in te richten, ter grootte van twee fte's. Deze kan in 2004 worden voortgezet en uitgebreid om ook de uitvoering te ondersteunen. De kosten in 2003 en 2004 belopen jaarlijks € 98 000.

Materieel

– ECPRD

Het Europees Centrum voor Parlementair Onderzoek en documentatie (ECPRD) is een samenwerkingsverband onder auspiciën van het Europees Parlement en de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa. Het doel is om contacten en uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen over gemeenschappelijke onderwerpen tussen de verschillende Europese parlementen te bevorderen. Het Belgisch parlement en de Tweede Kamer hebben gezamenlijk twee conferenties gepland, één in Brussel (lente 2002) en één in Den Haag (2003) met als onderwerp de «digitale verwerking van parlementaire archieven». De kosten worden geraamd op€ 40 000.

– Inhuizing Plein 23

De voorgestelde verhoging als gevolg van de inhuizing van Plein 23 ziet toe op de volgende onderdelen (in € 1 000):

– openingsschoonmaak30 000
– inhuizing120 000
– bewegwijzering30 000
– techniek120 000
totaal300 000

– energiekosten

De afgelopen jaren gaven een stijging van de kosten van energie, verwarming en water te zien. Naast volumefactoren, vond dit oorzaak in de toename van «groene stroom» en heffingen. Daarnaast zal, door de ingebruikname van Plein 23 in 2003, sprake zijn van een verdere kostenstijging.

De kengetallen

– Artikelonderdeel 01. Apparaatskosten

(€ x 1 000)

 2001 20022003
Ramingskengetallenaantal fte'sbedragaantal fte'sbedragaantal fte'sbedrag
ambtelijk personeel444,943491,54649146
       
bedrag = gemiddelde salariskosten
Artikelonderdeel 06       
overige personeelsuitgaven 1,4 1,4 1,4
       
bedrag = gemiddeld bedrag aan opleidingskosten per fte.
Artikelonderdeel 10      
wachtgelden2722,72720,12720,1
       
bedrag = gemiddelde uitkering       
aantal betreft de stand per 1 januari.
Artikelonderdeel 11      
pensioenen323232
       
bedrag = gemiddelde uitkering

04 Staten-Generaal Algemeen

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Algemeen

Op het onderhavige artikel worden de personele en materiële kosten van het personeel werkzaam bij de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen, alsmede de uitgaven van de Staten-Generaal voor interparlementaire betrekkingen geraamd en verantwoord. De keuze voor een apart artikel geeft uitdrukking aan de omstandigheid dat het bevoegde gezag voor beide diensten wordt gevormd door gemengde commissies van toezicht uit beide Kamers.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (€ x 1 000)

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer2001200220032004200520062007
Verplichtingen 4 8095 3235 8545 157 5 301 5 301 5 301
        
Uitgaven        
1. Apparaat Stenografische dienst3 1923 5753 4313 4343 5783 5783 578
2. Apparaat Griffie Interparlementaire       
betrekkingen386408408408408408408
3. Interparlementaire betrekkingen1 2311 3402 0151 3151 3151 3151 315
        
Ontvangsten45232323232323

Groeipad van het artikel

Artikelonderdelen 01. en 02.

Begrotingssterkte

 20032004200520062007
– Stenografische dienst61,4461,4461,4461,4461,44
– Griffie Interparlementaire betrekkingen4,844,844,844,844,84
totaal66,2866,2866,2866,2866,28

Artikelonderdeel 03.

Op dit artikelonderdeel worden de budgetten en uitgaven geraamd en verantwoord van interparlementaire betrekkingen, zowel met internationale organen alsmede de parlementen van het Koninkrijk.

De raming van artikelonderdeel 03. heeft betrekking op de volgende onderdelen:

(€ x 1 000)

 200220032004200520062007
01 Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen527527527527527527
02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen4291 129429429429429
03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk868686868686
04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen142117117117117117
05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire156156156156156156
Totaal1 3402 0151 3151 3151 3151 315

Uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen

Onder dit artikelonderdeel worden de reis- en verblijfkosten geraamd en verantwoord die verband houden met deelname aan bovengenoemde activiteiten. De opbouw van de raming voor 2003 is als volgt:

(€ x 1 000)

Raad van Europa– reis en verblijfkosten152  
 – tolken- en vertaalkosten76  
 – overige kosten18 
   246
WEU– reis- en verblijfkosten 73
NAA– reis- en verblijfkosten 140
OVSE– reis- en verblijfkosten 47
Overige reis- en verblijfkosten  21
totaal  527

Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen

Onder dit artikelonderdeel worden de kosten die verband houden met een drietal internationale assemblées, te weten de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, de Noord-Atlantische Assemblée en de Assemblée van de OVSE, geraamd en verantwoord. De bijdragen betreffen enerzijds personele kosten (salarissen en pensioenen van de medewerkers van de secretariaten) en anderzijds materiële kosten (drukwerk alsmede reis- en verblijfkosten van personeel en tolken).

De kosten worden in internationaal verband begroot. Beoordeling en goedkeuring vinden plaats in de verschillende uitvoerende comités waar Nederlandse parlementariërs deel van uitmaken. De opbouw van de raming is als volgt:

(€ x 1 000)

Beneluxparlement280
Noord-Atlantische Assemblée80
OVSE769
totaal1 129

Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk

Dit betreft de reis- en verblijfkosten die verband houden met de contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk.

Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen

Onder dit artikelonderdeel worden de uitgaven geraamd en verantwoord die betrekking hebben op de ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties.

Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire

Onder dit artikelonderdeel wordt de bijdrage aan de Nederlandse groep van de in Genève gevestigde Union Interparlementaire geraamd en verantwoord. Het doel van de in 1889 opgerichte Union Interparlementaire is het bevorderen van persoonlijk contact tussen parlementariërs en hen te verenigen in gezamenlijke acties. Hiermee wordt nagestreefd dat de respectievelijke staten betrokken blijven bij het instellen en ontwikkelen van vertegenwoordigende instituties en bij de voortgang op de terreinen van internationale samenwerking en vrede.

De opbouw van de raming voor het jaar 2003 is als volgt:

(€ x 1 000)

– contributies 106
– reis- en verblijfkosten   
* voorjaarsconferentie30 
* najaarsconferentie46  
* overige conferenties8  
  84
– secretariaat/representatie/abonnementen 4
totaal 194
af: baten 38
totaal raming 156

Opbouw uitgaven vanaf de begroting 2002 (in € 1 000):

 2001200220032004200520062007
Stand ontwerpbegroting 2002 4 9385 2655 1215 1245 268 
artikelonderdeel 03.       
voorjaarsnotamutaties       
– assemblées 3333333333 
– conf. vrouwelijke parlementsvoorzitters 25  
stand voorjaarsnota4 9965 2985 1545 1575 3015 301 
voorbereidingsmutaties       
– OVSE  700  
voorstel 20034 8094 9965 9985 1545 1575 3015 301

Voorjaarsnotamutatie

– Assemblées

Als gevolg van het gestegen prijspeil, is in de afgelopen jaren het aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen toegenomen. Aangezien deze stijging het niveau van de reguliere prijsbijstelling te boven gaat is, ter compensatie hiervoor, met ingang van 2002 een aanvullend bedrag van € 33 000 in de Raming opgenomen.

– conferentie vrouwelijke parlementsvoorzitters

De conferentie vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus 2002. Uitgegaan is van circa 15 deelnemers en een zelfde aantal begeleiders.

begrotingsvoorbereidingsmutatie

– OVSE

Zoals reeds aangekondigd in de Raming voor 2002 (Kamerstukken 27 677, nr. 7, blz. 19), wordt de OVSE-assemblée in 2003 in Nederland gehouden. De kosten worden geraamd op € 700 000 en omvatten het volgende (in € 1 000):

– congresfaciliteiten152
– techniek170
– logistiek100
– kosten deelnemers55
– sociaal/culturele programma's179
– begeleiding10
– tolken34
totaal700

De kengetallen

(bedragen x f 1 000)

 200120022003
Ramingskengetallenaantal fte'sbedragaantal fte'sbedragaantal fte'sbedrag
ambtelijk personeel58,757,866,354,366,354,3
       
bedrag = gemiddelde salariskosten
overige personeelsuitgaven 0,5 0,8 0,8
       
De overige personeelsuitgaven hebben uitsluitend betrekking op het opleidingsbudget. De genoemde bedragen zijn gemiddelden per fte.
wachtgelden223,5233233
       
bedrag = gemiddelde uitkering

Doelmatigheidskengetallen

 1998199920002001
– aantal (plenaire en commissie) vergaderuren waarvan verslag is gemaakt1 347,251 400 1 731,75 1 537,60
– aantal uren ao-vergaderingen met beknopt verslag699,5879910,75 1 013,25

Artikelonderdelen 1, 2 en 3

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen, alsmede het stijgingspercentage over die periode. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per kamerzetel (Eerste en Tweede Kamer) berekend.

(in € 1 000)

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer19941995199619971998199920002001stijging in %
– apparaat (personeel)2 6252 7492 9173 1263 2893 3963 5803 483133
– apparaat (materieel)8689901026711010696112
– totaal apparaat2 7112 8383 0073 2283 3563 5063 6863 578132
gemiddeld per zetel (225)1213131415161616  
– interp. betrekkingen1 0669381 0451 1321 2031 4571 1461 231115
totaal artikel 43 7773 7764 0524 3604 5594 9634 8324 809127
gemiddeld per zetel1717181920222121 
Naar boven