Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200828325 nr. 51

28 325
Bouwregelgeving 2002–2006

nr. 51
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2007

Hierbij bied ik U aan een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (aanvulling en verduidelijking van bouwvergunningsvrije categorieën van bouwwerken en enige technische verbeteringen)1.

Op dit ontwerpbesluit is de procedure van de artikelen 43, derde lid, en 44, tweede lid, van de Woningwet van toepassing. Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat de voorhangperiode vier weken duurt, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het ontwerpbesluit bij Uw kamer.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.