28 325 Bouwregelgeving

Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2019

Aansluitend op mijn brief van 14 februari 2019 (Kamerstuk 28 325, nr. 187) informeer ik u over de verdere beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren.

In het bijgaande rapport «Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw»1 d.d. 20 mei 2019 van adviesbureau Hageman (in samenwerking met TNO) worden de definitieve rekenregels gegeven voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. De rekenregels zijn gebaseerd op een in het rapport beschreven analyse van uitgevoerd experimenteel onderzoek en overige beschikbare proefresultaten uit buitenlandse wetenschappelijke literatuur. De rekenregels betreffen het vloerdetail dat bij de ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport kritisch is gebleken. In het rapport is een stappenplan gegeven dat kan worden gebruikt als leidraad bij het beoordelen van de bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Het rapport met de daarin opgenomen rekenregels en leidraad is afgestemd met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties, te weten Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Vereniging Nederlandse (VN-) constructeurs, Bouwend Nederland, Betonhuis, TU-Delft en het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast zijn de rekenregels besproken in de NEN-TGB commissie Betonconstructies. Adviesbureau Horvat heeft in opdracht van mij een adviserende rol vervuld bij de totstandkoming van de rekenregels en het stappenplan. Door de betrokkenheid van al deze partijen is een zo breed mogelijk draagvlak voor de rekenregels en de toepassing hiervan geborgd. De rekenregels zijn niet bestemd voor het ontwerp van nieuwe gebouwen, daarvoor wordt door de NEN-TGB commissie Betonconstructies op dit moment gewerkt aan nieuwe richtlijnen.

Met de rekenregels kunnen de gebouwen die eerder op basis van het informatiedocument uit 2017 als risicovol waren beoordeeld, definitief worden beoordeeld. Dit zijn gebouwen waarin breedplaatvloeren zijn toegepast vergelijkbaar met de vloer in de parkeergarage Eindhoven Airport. Dit betreft breedplaatvloeren bestaande uit breedplaten van zelfverdichtend beton met een glad oppervlak.

Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat ook bij de toepassing van breedplaten van traditioneel beton en/of met een ruw oppervlak sprake kan zijn van onvoldoende weerstand tegen bezwijken bij het kritische vloerdetail. Verder is gebleken dat deze weerstand ook afhankelijk is van de in dit aansluitvlak aanwezige verticale wapening (tralieligger). Deze nieuwe bevindingen leiden er toe dat bij meer gebouwen een beoordeling nodig is om zeker te stellen dat de betreffende gebouwen voldoen aan het veiligheidsniveau dat het Bouwbesluit voorschrijft. Dit veiligheidsniveau voor de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen is vastgelegd in de NEN 8700. Dat meer gebouwen moeten worden onderzocht, betekent overigens niet dat er aanwijzingen zijn van direct onveilige situaties. De NEN 8700 en daarmee ook de door Hageman/TNO afgeleide rekenregels gaan uit van bepaalde veiligheidsmarges en er zijn tot nu toe geen andere gebouwen met breedplaatvloeren gevonden waarbij sprake is geweest van lokaal bezwijken of grote constructieve problemen.

Bij de gebouwen die niet blijken te voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau moeten maatregelen worden genomen. Welke maatregelen dit zijn, zal per gebouw moeten worden vastgesteld en is afhankelijk van de mate waarin de constructie niet voldoet. Maatregelen waarmee alsnog aan het Bouwbesluit wordt voldaan, kunnen bestaan uit het versterken van de constructie of het verlagen van de belastingen op de vloeren.

Gezien de te verwachte grote opgave voor het uitvoeren van de beoordelingen wordt in het rapport voorgesteld de verdere beoordeling van de gebouwen gefaseerd plaats te laten vinden en daarbij aan te sluiten op de gevolgklasse-indeling van gebouwen volgens de norm NEN 8700. De gebouwen uit de hoogste gevolgklasse zouden dan als eerste onderzocht moeten worden. Dit zijn onder andere gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Ik neem het advies om deze grote operatie gefaseerd uit te voeren, over. Om de beoordeling van de gebouwen te bespoedigen, zal ik in afstemming met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, een onderzoeksplicht voor gebouweigenaren uitwerken in de Regeling Bouwbesluit. Deze zal eerst betrekking hebben op voornoemde gebouwen uit de hoogste gevolgklasse. Deze gebouwen zullen vóór 1 januari 2021 moeten zijn beoordeeld. De jaren daarop zullen de andere gebouwen volgen. Uiteindelijk zullen alle gebouwen met breedplaatvloeren moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Ik zal de voortgang van de uitvoering van de onderzoeksplicht monitoren en daarover de Tweede Kamer informeren.

Met een brief heb ik ook alle gemeenten geïnformeerd over de verdere beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. U ontvangt hierbij een afschrift van deze brief2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven