Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 28325 nr. 152

Gepubliceerd op 8 oktober 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen28 325 Bouwregelgeving

Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2013

Zoals door mij is toegezegd bij het vragenuur op 25 juni 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 99, mondelinge vragen van het lid Van Veldhoven aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht «Door chloor aangetast staal in zwembad levensgevaarlijk») ontvangt u hierbij het TNO-rapport «Deskundigenrapport toepassing en inspectie van roestvaststaal (RVS) in zwembaden» van prof. dr. R.B. Polder en prof. ir. H.H. Snijder1.

Het TNO-rapport geeft, uitgaande van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en beschikbare wetenschappelijk literatuur, een actualisering van de beoordeling van roestvaststalen ophangconstructies volgens de NCC-handreiking «Praktijkrichtlijn voor inspectie en onderhoud van ophangconstructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden» uit 2004.

Volledigheidshalve verwijs ik u naar de managementsamenvatting in het rapport.

Net als in de NCC-handreiking adviseert TNO om niet-resistent roestvaststalen ophangconstructies in bestaande zwembaden te vervangen. Indien niet wordt vervangen, stelt TNO dat deze constructies minimaal om de 6 maanden moet worden beoordeeld op roestvorming. Dit is een aanscherping van de frequentie van één keer per jaar die volgt uit de NCC-handreiking. De zwembadbranche (NPZ, Recron, VSG, VTZ2) is geïnformeerd over de uitkomsten van dit TNO-onderzoek. NPZ, Recron en VTZ hebben al toegezegd om dit TNO-rapport verder onder de aandacht te brengen bij hun achterban (exploitanten, eigenaren en technische diensten van zwembaden). Ook brengen zij het rapport in bij de Stichting Zwembadkeur met als doel de criteria voor het (vrijwillige) zwembadkeurmerk Veilig & Schoon aan te passen voor wat betreft de beoordeling van ophangconstructies.

Ik had verder toegezegd om u te informeren over de transparantie van inspectierapporten (de verbetering daarvan) en het rapport van het Normalisatie-instituut NEN met betrekking tot verankering in het Bouwbesluit. Ik ga hieronder in de op deze twee toezeggingen.

Allereerst merk ik op er vanuit de bouwregelgeving geen juridische grondslag is om zwembaden te verplichten transparantie te geven over de inspectierapporten van de ophangconstructies richting de zwembadbezoekers. Met u onderken ik het belang van het houden van inspecties. Voor de geïnspecteerde is er wel altijd de mogelijkheid om de tekortkomingen te herstellen. De inspectie rapporten zijn vaak erg technische van aard, geven de opvolging niet altijd aan en zijn daarmee weinig transparant. De zwembadbranche heeft aangegeven ook geen voorstander te zijn van het vrijwillig actief openbaar maken van deze inspectierapporten. Op het gebied van veiligheid in zwembaden spelen meerdere aspecten: legionellapreventie, veilige opslag van chloor en keuring van stookinstallaties. Al deze onderdelen zijn opgenomen in het keurmerk Veilig & Schoon dat bedoeld is om inzichtelijk te maken dat voldaan wordt aan alle regelgeving. Een bezoeker mag er volgens de branche vanuit gaan dat een zwembad veilig is als zij het keurmerk heeft. De branche wil dit keurmerk verder promoten onder de zwembaden. Ik juich dit initiatief van de branche toe. Op dit moment hebben 219 van de circa 1.500 zwembaden het keurmerk.

Ik ben verheugd dat NEN het TNO-rapport gaat gebruiken om te komen tot een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Het TNO-rapport en ook de toekomstige nieuwe richtlijn hoeven niet te worden verankerd in het Bouwbesluit 2012. Het gaat hierbij om een praktische invulling van de prestatievoorschriften die het Bouwbesluit stelt aan de constructieve veiligheid van gebouwen. Als voldaan wordt aan het TNO-rapport is voldoende aannemelijk dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012. Op deze manier wordt meer aandacht besteed aan de praktijk en kan deze bij veranderende situaties beter worden aangepast.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

NPZ is het Nationaal Platform Zwembaden, Recron is de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, VSG is de Vereniging Sport en Gemeenten, VTZ is de Verenigde Technici in de Zwembadbranche.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl