28 325 Bouwregelgeving 2002–2006

Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2010

Bij brief van 4 mei 2010 (TK 2009–2010, 28 325, nr. 124) heeft mijn ambtsvoorganger u geïnformeerd over de stand van zaken en de inhoudelijke hoofdlijnen van het concept van het nieuwe Bouwbesluit. Op 11 mei 2010 is deze brief door de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie besproken in het AO Bouwregelgeving (TK 2009–1010, 28 325, nr. 126). Zoals in de brief en het algemeen overleg door mijn ambtsvoorganger is toegezegd, is over het concept Bouwbesluit advies gevraagd aan de commissie Praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften, en is het concept Bouwbesluit door zes organisaties aan een praktijktoets onderworpen. Bedoeld advies en de rapportage over de praktijktoets zijn inmiddels ontvangen en bied ik u hierbij aan1. Beide documenten worden door mij betrokken bij de verdere uitwerking van het Bouwbesluit.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven