28 325 Bouwregelgeving 2002–2006

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2010

Hierbij zend ik u het besluit van 22 oktober 2010 tot wijziging van het Bouwbesluit 2003 (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor tot bewoning bestemde gebouwen).1

Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting.

Met deze toezending wordt recht gedaan aan het gestelde in artikel 2, zesde lid, van de Woningwet waarin is bepaald dat een algemene maatregel van bestuur niet eerder in werking treedt, dan twee maanden na de uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.

De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2011.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven