28 325 Bouwregelgeving 2002–2006

Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2010

In 2007 heeft de VROM-Inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de constructieve veiligheid van gevels. Dit naar aanleiding van diverse incidenten met instortende gevels. Het rapport hiervan is op 5 november 2007 aan u gestuurd (TK 28 325 nr. 59). Bij de beantwoording van kamervragen over het instorten van een gevel in Den Haag, heeft mijn voorganger u vervolgens op 9 februari 2009 (TK, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel, 1494) gemeld dat de VROM-Inspectie in 2009 een onderzoek zou uitvoeren om te zien in hoeverre gemeenten en bouweigenaren de aanbevelingen uit het onderzoek van 2007 hebben opgevolgd.

De VROM-Inspectie heeft dit onderzoek uitgevoerd en vastgelegd in het bijgaande rapport «Constructieve veiligheid gevels» d.d. 4 april 2010.1 Uit dit rapport volgt dat de constructieve veiligheid van gevels nog onvoldoende wordt onderzocht door gemeenten en gebouweigenaren. Risicovolle situaties met verouderde gevels blijven daardoor bestaan.

Teneinde verbetering te bewerkstelligen, spreekt de VROM-Inspectie nog dit jaar alle afzonderlijke gemeenten aan op hun toezichtstaak met betrekking tot risicovolle gevels. De problematiek wordt door mij daarnaast besproken met de VNG. De VROM-Inspectie neemt in 2010 verder actie richting gebouweigenaren, de wijze waarop dit gebeurt, wordt nog nader door haar bepaald.

In 2011 zal de VROM-Inspectie een herhalingsonderzoek uitvoeren. Over de resultaten hiervan wordt u geïnformeerd.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven