Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828286 nr. 988

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 988 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juli 2018

Met deze brief geef ik invulling aan de toezegging uit het Algemeen Overleg Gewasbescherming van 7 maart jl. (Kamerstuk 27 858, nr. 419) om het actieplan brandveilige veestallen1 deze zomer aan de Kamer te sturen.

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het actieplan brandveilige veestallen 2018–2022 door de Dierenbescherming, Brandweer Nederland, Het Verbond van Verzekeraars, LTO Nederland en de grote veehouderijsectoren waaronder de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). Bij de totstandkoming is nauw samengewerkt met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het actieplan heeft haar focus op het verbeteren van de brandveiligheid in bestaande stallen. Het actieplan kent 6 verschillende programmalijnen en vele acties. Er wordt een breed scala aan instrumenten ingezet en ieder werkt vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Onderdeel van het plan zijn de opgaven uit het regeerakkoord op het gebied van elektrakeuringen en bestrijding van knaagdieren. Deze zijn inmiddels door de sectoren opgepakt. De varkens-, pluimvee-, en kalversector hebben al elektrakeuringen opgenomen in hun ketenkwaliteitssysteem. Dat betekent dat voor het overgrote deel van de bedrijven een periodieke elektrakeuring verplicht is. Daarnaast zijn preventieve maatregelen voor de bestrijding van knaagdieren in de meeste kwaliteitssystemen en in de eisen van het Beter leven keurmerk als verplichting opgenomen.

Ik heb vertrouwen in de betrokken partijen en in de acties die ondernomen worden. Jaarlijks wordt er een voortgangsrapportage opgesteld die ik u zal doen toekomen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl