28 286
Dierenwelzijn

nr. 89
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2007

Overeenkomstig mijn toezegging zoals gedaan in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 15 februari jl. (28 286, nr. 41) doe ik u het definitieve Plan van Aanpak ingrepen pluimveehouderij toekomen1. Dit Plan van Aanpak is opgesteld door het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) in overleg met de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en wordt medegefinancierd door mijn ministerie.

Mijn voorganger heeft zowel de leg- als de vleessector een overgangstermijn gegeven tot 1 september 2011 om op basis van dit Plan van Aanpak te komen tot houderijsystemen die zonder ingrepen kunnen. Na afloop van de overgangstermijn van vijf jaar wordt op basis van de resultaten van het Plan van Aanpak de regelgeving met betrekking tot ingrepen bij pluimvee aangepast. Er is een stuurgroep Plan van Aanpak Ingrepen Pluimvee opgericht, die zorgdraagt voor bewaking van de voortgang van het Plan van Aanpak en de daarin genoemde projecten, en zonodig bijstuurt. In deze stuurgroep is het ministerie van LNV vertegenwoordigd, naast vertegenwoordigers van NOP/NVP, PPE en Dierenbescherming.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven