Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528286 nr. 775

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 775 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Ontvangen ter Griffie op 13 december 2014.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 10 januari 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 11 januari 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2014

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het verbod op deelname met zoogdieren behorende tot wilde diersoorten aan circussen en andere tentoonstellingen en op vervoer van die dieren ten behoeve daarvan1. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 10.10 van de Wet dieren). Dit artikel houdt in dat de voordracht voor algemene maatregelen van bestuur, die mede of met het oog op de bescherming van het welzijn van dieren worden voorbereid, niet eerder wordt gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Van deze termijn moet ten minste drie vierde deel buiten een reces vallen.

Tijdens de voorbereiding van het ontwerpbesluit is onderzoek gedaan naar zeeleeuwen in circussen. Het rapport dat een overzicht geeft van de wetenschappelijke literatuur en opinies van deskundigen over het welzijn van zeeleeuwen in reizende circussen, is hierbij gevoegd2.

Na afronding van de voorhangprocedure zal ik het ontwerpbesluit voor advies aanhangig maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

Het ontwerpbesluit zal tevens genotificeerd worden bij de Europese Commissie op grond van de Europese dienstenrichtlijn.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.