Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528286 nr. 771

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 771 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2014

De NVWA heeft van juli 2013 tot en met maart 2014 samen met slachterij VION in Apeldoorn een pilot uitgevoerd op het gebied van de keuring van levende slachtvarkens (de ante mortem keuring). Ik heb uw Kamer toegezegd het evaluatierapport van de NVWA te sturen1. Bijgaand ontvangt u het rapport2.

Het doel van deze pilot was om na te gaan of met een andere opzet van de ante mortem keuring van de NVWA dezelfde kwaliteit van keuren van slachtvarkens kon worden bereikt tegen minder kosten voor het bedrijfsleven. Hierbij werd met name bekeken in hoeverre gegevens van het bedrijf VION te Apeldoorn geschikt en bruikbaar waren voor het toezicht van de NVWA.

De conclusie uit de pilot is dat deze andere opzet van de am-keuring een te groot risico voor de kwaliteit van het toezicht van de NVWA met zich meebrengt. Er is daarom zoals ook eerder aan uw Kamer gemeld, besloten geen vervolg te geven aan de pilot.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Beantwoording schriftelijke vragen inzake de begroting, deel landbouw en natuur, 16 oktober 2014 (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 45)

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl