28 286
Dierenwelzijn

29 683
Dierziektebeleid

nr. 76
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2007

Hierbij bied ik u de Nota Dierenwelzijn1 en de Nationale Agenda Diergezondheid1 aan.

Zij maken voor mij met een voorstel voor een Wet dieren onderdeel uit van het «drieluik dieren».

Dierenwelzijn en diergezondheid zijn qua inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De internationale context is evenwel verschillend en de onderwerpen kennen in het debat een eigen dynamiek. Vandaar de keuze voor twee aparte nota’s.

De Nationale Agenda Diergezondheid beschrijft onder het motto «voorkomen is beter dan genezen» de visie en aanpak voor diergezondheid in den brede voor de periode van 2007–2015.

De Nota Dierenwelzijn tot slot vloeit voort uit het Coalitieakkoord. De nota is het antwoord van het kabinet op de groeiende maatschappelijke aandacht voor het onderwerp dierenwelzijn en beschrijft de aanpak om te komen tot een verbetering van het dierenwelzijn.

Het wetsvoorstel dieren, dat strekt tot vereenvoudiging en verbetering van de bestaande regelgeving met betrekking tot het houden van dieren door de mens, is aan Hare Majesteit de Koningin gezonden, met het verzoek het voorstel aan de Raad van State ter advisering voor te leggen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven